Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Biologi åk 5

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Under vårt arbetsområde Biologi i Europa kommer vi bland annat arbeta med Europas natur och klimat och dess förändringar. Vidare kommer vi att arbeta med hur livet ser ut längst upp i norr och livet i barrskogarna och dessutom bekanta oss med livet i Östersjön, Medelhavet samt hur djuren och naturen i de höga bergen ser ut.

 

 Biologi - Europa VT 19

 

 

Under vårt arbetsområde Biologi i Europa kommer vi bland annat arbeta med Europas natur och klimat och dess förändringar. Vidare kommer vi att arbeta med hur livet ser ut längst upp i norr och livet i barrskogarna och dessutom bekanta oss med livet i Östersjön, Medelhavet samt hur djuren och naturen i de höga bergen ser ut.

 

 

Innehåll

 

Förmågor att utveckla i Biologi, Lgr 11

 

Följande förmågor ligger till grund för arbetsområdet.

 

   - Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

 

    - Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

 Centralt innehåll, Lgr11

 

Följande centralt innehåll ligger (huvudsakligen) till grund för arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplan

 

Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft (Bi 4-6) 

 

Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske ( Bi 4-6).

 

Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 

 Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Kunskapskrav, Lgr11

 

 Vi arbetar mot att följande kunskapskrav (minst) ska uppnås i slutet av år 6.

Kopplingar till läroplan

 

 Bi  E 6 

 Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.  

 

 Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

 

 Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

 

 Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med:

 

•Europas natur och klimat

 

•Hur Europas natur har förändrats

 

•Djurliv i ishavet

 

•Djurliv på tundran

 

•Isens hemligheter - forskare avslöjar

 

•Barrskogar

 

•Östersjön

 

•Skatter från förr - fossil, bärnsten, kalksten

 

•Vilda djur och växter blir tama

 

•Berg

 

•Grottor

 

•Djur och växtliv i södra Europa

 

•Medelhavet

 

 Arbetsgång

 

De arbetsformer som vi kommer att använda oss av är genomgångar, diskussioner, läsa faktaböcker, titta på faktafilmer, leta fakta utifrån givna frågor samt skriva egna faktatexter. Vi kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

 

 Bedömning

 

Den bedömning jag gör av dina kunskaper utgår från:

Eleverna kommer att bedömas fortlöpande under arbetets gång då de aktivt deltar i

 

undervisningen.

Genom att samtala och diskutera olika frågor som hör till arbetsområdet har eleverna

 

Också möjlighet av visa upp sina förvärvade kunskaper.

 

Där till kommer vi också ha ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet

 

 Bedömningsmatriser

 

Bedömningskriterier - Arbetsområde Biologi i Europa

 

Kunskapskrav Förväntade kunskaper

 

Förmåga att söka och granska information.

Denna aspekt handlar om att söka och granska naturvetenskaplig information.

 

 

 

 

Du kan använda dig av olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information. Du kan också resonera kring användbarheten av källorna och informationen för den aktuella uppgiften ur några perspektiv, exempelvis informationens svårighetsnivå och relevans. Du kan även göra någon eller några relevanta jämförelser mellan olika källorna gällande exempelvis svårighetsnivå och relevans.

Förmåga att kommunicera.

Denna aspekt handlar om att använda naturvetenskaplig kunskap i diskussioner samt för att skapa texter och andra framställningar.

Du kan framföra åsikter och sakliga argument i en fråga. Du kan även bemöta andras åsikter och ställa frågor till andra i en diskussion. Du använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i andra framställningar, exempelvis texter och bilder, du använder dig då även av några olika begrepp inom biologin

Förmåga att beskriva och förklara (1)

Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och

 

 

 

Förklara fenomen och samband i omvärlden.

Förmåga att beskriva och förklara (2)

Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.

 

Förmåga att beskriva och förklara (3)

Denna aspekt handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva och förklara fenomen och samband i omvärlden.

 

 

 

Du kan beskriva och förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan även ta hjälp av kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband. Exempelvis hur djur kan spridas till nya ställen, hur det kommer sig att olika djur kan leva i helt olika klimat eller varför djur trivs i de stora barrskogarna. När du beskriver och förklarar använder du dig dessutom av några olika begrepp inom biologin.

 

Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende och påverkan på naturen.

Exempelvis hur beroende både djur och människan är av exempelvis nederbörd samt hur människan har "ändrat" på både djur och växter (förädlat) för att de ska passa oss bättre - gjort vilda djur och växter tama.

 

 

Du kan beskriva och förklara några organismers anpassning till olika livsmiljöer. Exempelvis hur det kommer sig att isbjörnen kan bada i ishav eller hur älgen kan överleva vintern trots den djupa snön i norr.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter