Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Valet 2018 åk 8

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Under några veckor kommer vi arbeta med valet som kommer äga rum den 9 september. Vi kommer samarbeta med ämnet Engelska, ämnet Svenska och ämnet bild. Vi kommer undersöka partierna och vi kommer granska vad de egentligen vill med sin politik. Vi kommer också titta på hur ett val går till och vad vi röstar på och till.

Valet 2018

 

Under några veckor kommer vi arbeta med valet som kommer äga rum den 9 september.

Vi kommer samarbeta med ämnet Engelska, ämnet Svenska och ämnet bild.

Vi kommer undersöka partierna och vi kommer granska vad de egentligen vill med sin politik. 

Vi kommer också titta på hur ett val går till och vad vi röstar på och till.

 

I ämnet Engelska så samarbetar vi med att kolla på hur andras val går till, till exempel det amerikanska valet och jämför detta med det svenska systemet.

I  ämnet Svenska samarbetar vi i källkritik för att kritiskt granska partier och hur media framställer dem. 

I ämnet bild får ni elever kolla på valaffischer och undersöka dessa.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 

Du kommer få reflektera över hur vi som människor och hur samhället förändrar och arbetar tillsammans.

Vi kommer titta på hur vårt men också andra länders system är uppbyggda för att förstå vad och till vi röstar.

Du kommer få träna på att uttrycka dina åsikter inom olika samhällsfrågor och demokratiska värden.

För att vi ska kunna göra detta så bra som möjligt kommer du också få träna på att söka information och bli mer källkritisk i ditt tänkande.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Se det centrala innehållet nedan

Hur?

Vi kommer arbeta i projekt tillsammans med engelskan, svenskan och bilden.

Vi kommer använda oss av filmklipp, texter och diskussionsövningar

Detta kommer bedömas

Du kommer bli bedömd på det du gör i klassrummet.

Du kommer få göra mindre läxförhör med ett större prov i slutet.

Utöver detta kommer vi ha mindre diskussioner som också kommer tas in i bedömningen.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback