Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Från förhistorien till Antiken

Svaneskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Från förhistorien till Antiken Åk 7.

Mål

 • När börjar historien?
 • Vad är förhistoria?
 • Hur vet vi något om vad som hände för 10 000- tals år sedan?
 • Hur blev människan människa?
 • Hur levde de första människorna?
 • Hur såg livet ut för jägare och samlare?
 • Varför kan man kalla jordbruket för en revolution?
 • Hur uppstod de första civilisationerna?
 • Hur utvecklades handel och migration? 
 • Hur uppstod det första demokrati liknande samhället?
 • Varför såg livet annorlunda ut för män och kvinnor?
 • Hur var den grekiska kulturen och filosofin?
 • Varför föll Romarriket?

Efter arbetsområdet hoppas vi att du har uppnått en ökad förståelse för dig själv, den tid och det samhället du lever i, så att du i framtiden kan agera som en aktiv och upplyst samhällsmedborgare. Det inkluderar att du har fått en ökad förståelse för människans- och samhällets historia och för din roll i dess fortsatta utveckling. Du ska även ha insyn i hur civilisationen tog sin början och olika samhällsstrukturer började formas som fortfarande påverkar din vardag och identitet idag. Slutligen är förhoppningen att du ska få ett ökat historiemedvetande och förstå varför  verkligheten runt omkring dig ser ut som den gör i större utsträckning. 

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att lära dig mer om:

 • Människans utveckling från nomad till bofast.
 • Civilisationens och jordbrukets uppkomst och vikt.
 • Levnadsvillkor för olika människor och grupper under historien.
 • Orsaker och konsekvenser bakom samhällsförändringar.
 • Hur historiska källor hjälper oss förstå vårt förflutna men också innehåller tolkning. 
 • Början av demokratiska processer.
 • Hur migration och handel påverkat historien. 
 • Några viktiga historiska personer.
 • Utvecklingen av olika kulturer, ideér och uppfinningar. 
 • Romarrikets uppgång och fall. 
 • Livet i Aten och Sparta.
 • Spridningen av Hellenismen.

Arbetssätt och redovisningsform

Detaljerad lektionsplanering, uppgifter, tavelgenomgångar och länkar finns på min SO-site (välj din klass, Från Förhistorien till Antiken).

Under arbetsområdet kommer vi läsa, rita, skriva, diskutera och analysera historien och dess utveckling i kronologisk ordning. Vi ska lära oss förstå människans historia och utveckling samt diskutera relationen mellan dåtid och nutid. Genom detta ska vi uppnå en ökad förståelse för historien och dagens samhälle och de kan påverka olika individer och grupper. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper kommer att göras på olika sätt under arbetsområdets gång. Detaljerade instruktioner finns på din so-site men följande uppgifter kommer att bedömas:

 • Skrivuppgift om historiska källor (enskilt)
 • Skrivuppgift om historieanvändning (enskilt)
 • Skriftligt prov (enskilt)
 • Diskussioner i klassrummet (grupp, enskilt)
 • Arbete med olika arbetsblad och frågor (grupp, enskilt)

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Från Förhistorien till Antiken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback