Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

F

Trulle

Njutångers skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 19 augusti 2018

Trulle är ett litet troll som har byggt ett eget hus långt in i skogen. Trulle är uppfinnare och han har alltid massor av roliga, tokiga idéer på gång. Det gör att allt omkring honom blir spännande och fyllt av fantasi! Trulle är med oss under hela läsåret oss hjälper att oss att bli medvetna om språkets uppbyggnad.

Vi ska lära oss:

Tillsammans med Trulle tränar vi vår språkliga medvetenhet. Vi klättrar upp för språkstegens fem olika steg och arbetar med rim, meningar, ord, stavelser och ljud.

.

För att lära oss detta kommer vi:

- Läsa berättelsen om Trulle och titta och diskutera utifrån storbilderna.

- Ta del av innehållet i Trulles guldlåda som dyker upp lite då och då.

- Gemensamma övningar i helgrupp.

- Individuella uppgifter.

-Uppdragskort

Allt vi gör är anpassat efter det språksteg vi befinner oss på för tillfället:

 

Övergripande mål och riktlinjer

Målet med Trulles läs- och skrivinlärning är att träna den språkliga medvetenheten och att väcka ett intresse och en nyfikenhet för de olika språkmomenten.

Syfte

"Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycks­ former samt med utforskande och praktiska arbetssätt."

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal­ och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål."

Skolverket, Lgr 11 kapitel 3. 

Centralt innehåll

Undervisningen kommer att behandla följande centrala innehåll i läroplanen 2011 kapitel 3:

  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter