Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällsekonomi åk 9

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 november 2019

Under höstens kurs i samhällskunskap kommer vi att arbeta med samhällsekonomi. Här kommer du bland annat att få sätta dig in i hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi kommer även att titta på orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper och den globala ekonomin.

Syfte (övergripande färdigheter)

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Undervisningens innehåll (Hur):

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med uppgifter och slutligen ha ett  bedömningstillfälle. .

 

Viktiga begrepp som kommer att tas upp i detta avsnitt är:

 

byteshandel, köpare, säljare, utbud, efterfrågan, ekonomiskt kretslopp, produktionsfaktorer, arbetskraft, råvaror, realkapital, kunskap, konkurrens, fri konkurrens, monopol, oligopol, kartell, konkurs, direkt skatt, indirekt skatt, kommunal skatt, statlig skatt,  budgetproposition, BNP, högkonjunktion, lågkonjunktion, inflation, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi, naturtillgångar, import, export.

 


Läroplanskopplingar

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Matriser i planeringen
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Powerpoint samhällsekonomi
Powerpoint samhällsekonomi
Samhällsekonomi texthäfte
Texthäfte pdf
Prov samhällsekonomi
Det här ska ni kunna till provet den 2/12
Provresultat
Samhällsekonomi häfte i pdf
Power Point till Häftet
Uppgift 10
Samhällsekonomi pptx
Frågor till texten
Prov
Valfilmer
Arbetsmaterial
powerpoint om samhällsekonomi