Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

GPP Lika-Olika Tallegren 2018-19

Wekalyckans förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

BAKGRUND - Varför

Utifrån vår analys vill vi i år sätta fokus på interkulturella, matematiska och språkliga perspektiv. Den litteratur vi valt att koppla till projektet är "Att undervisa barn i förskolan" och "Undervisning i förskolan". Vårt mål är att konkretisera och använda litteraturen i vardagen som stöd för vårt övergripande projekt Tio goda vanor med frågeställningen Vem får man lov att bli som vision. Vi har sett att en framgångsfaktor i undervisning är att ha barnens inflytande, samspel, delaktighet och ansvar i fokus och detta vill vi ska genomsyra årets projekt Lika-olika.

Samtal och hur vi har organiserat möten med barnen har betytt mycket i föregående projekt. Vi har förstärkt undervisningen med fler konkreta material och variation. Pedagogernas engagemang, nyfikenhet och kunnande har varit en stor hjälp i arbetet med det tio goda vanorna. I samtal och möten har barnen fått erfarenhet och kunskap kring vanorna. Balansen i vardagen på Tallegren har skapat bättre förutsättningar för barnens hälsa och lärande.

 Syfte

Synliggöra likheter och olikheter i vardagen.

Väcka barnens nyfikenhet för varandra och olika kulturer.

Barnen ska få uppleva och erfara fler matematiska och språkliga lärmiljöer

 

 

Förmåga/färdigheter

Utveckla sin förmåga att upptäcka likheter och olikheter i matematik och språk.

Förstå relationen mellan helhet och delar.

Utveckla sin förmåga att sätta ord på sina tankar och känslor.

Utveckla sin förmåga att lyssna på andra och därigenom börja förstå andras perspektiv.

Utveckla förmågor och färdigheter till att ta instruktioner.

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta & utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderlig lärmiljö.

Arbeta i smågrupper, Hemliga Läseklubben, Magiska mattan 1 och 2. Barnen vet vilken grupp de tillhör.

Arbetet med vana Repetition kommer att vara mer i fokus. Vi stärker barnen och ge trygghet genom att de får erfara aktiviteterna många gånger. Stanna kvar i en och samma sak en tid t ex former, hösten, mönster, sortera, för att skapa variation i det.

Använda miljön på förskolan inne och ute i projektet Lika- Olika och på så sätt utgå från det barnen erfar dagligen. Använda väggarna till att sätta upp bilder för att reflektera, samtala och minnas.

En tydlig metod/rutin så att alla barn kommer tilltals och lär sig lyssna på sina vänner och pedagoger. Laget runt.

Alla barns tankar och idéer lika värda. Ta tillvara på barnens olikheter i samtalet och påtala dessa positivt.

Använda sagor och böcker för att utveckla alla barns språk.

Använda tecken som stöd och bilder för att stödja barnens kommunikation och förståelse för dagen.

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

Filma och följa lärprocesser i vardagen. Visa filmerna för barnen och reflektera, samt sätt upp bilder och dokumentationer på väggarna.

Arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation via unikum.

Barnens dokumentationer, teckningar mm är underlag för samtal.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback