Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Åk 7, Tal och räkning

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 7 februari 2019

Matematik boken X v 35- v 42

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

 

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2: 

 •  Lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt.
 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö.
 • Använda det svenska språket i tal och skrift.

 

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

Vi har diskuterat innebörden av förmågorna (B, M, P, R, K) vi har pratat med eleverna så de känner sig trygga och delaktiga.

 

 

 

 

1D. Det betyder att (konkretiserade mål)

Vi tränar på att använda skriftliga metoder för att  göra beräkningar men kommer  även att använda miniräknaren

Vi löser problem med olika metoder och diskuterar sedan för och nackdelar.

Vi pratar om begrepp så vi är överens om vad de betyder och  kan se hur de hänger ihop.

Vi förklarar muntligt och skriftligt för varandra hur vi har löst uppgifter

 

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om

  • Hur vårat talsystem uppbyggt.

  • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga o negativa tal. Tal i bråk och decimalform.

  • Sambanden mellan de olika sätten att uttrycka tal.

  • Utföra beräkningar med olika sorters tal.

  • Lösa matematiska problem genom att använda lämpliga räknesätt.

  • Göra avrundningar

  • Använda överslagsräkning

  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

  • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet.

   • Viktiga begrepp:

    Naturliga tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form avrundning, närmevärde, överslagsräkning.

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Vi börjar med att alla gör en självskattning av sina kunskaper inom arbetsområdet.

 • Vi kommer att arbeta med läroboken, matematikboken X som bas. Vi kommer att ha genomgång inför varje nytt moment och sedan löser vi några uppgifter tillsammans.  

 • Vi kommer att fokusera extra på någon förmåga vid varje lektionstillfälle bokstäverna P, B, M, R och K visar vilken förmåga som vi fokuserar på, se veckoplaneringen och beskrivning av förmågorna ovan. 

 • Vi kommer att arbeta i med problemlösningsuppgifter från materialet, rika problem.Vid problemlösning använder vi EPA metoden, dvs att man börjar med att sätta sig in problemet enskilt för att sedan diskutera i par och avslutningsvis alla.

 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering.

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation K och resonemang R) 

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 •  Viktiga begrepp:

  Naturliga tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning.

 • Positionssystemets uppbyggnad
 • De fyra räknesätten

2E. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, ha utvecklat och tränat dina färdigheter att:

 • göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten
 • använda miniräknaren för att göra beräkningar
 • avrunda
 • göra överslagsberäkningar 
 • se samband mellan bråk och decimalform
 • förklara och motivera lösningar utfrån dina kunskaper om begreppen
 • uttrycka storleken på tal i naturligatal, negativa al, bråktal och tal i decimalform

 

2F. UNDERVISNINGSDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av vad undervisningen kommer att innebära. Vad betyder det egentligen?

Eleverna känner till vad som krävs

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem inom arbetsområdet geometri med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, ex beräkning av omkrets, area och volym samt enhetsbyten(metod, M)

 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation och resonemang K)

 

3B. Vi är bedöma genom att:

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov med möjlighet till muntlig komplettering.

Eleverna får en genomgång på elevlösningar där de ser de olika kunskapskraven. Eleverna får se exempel på provuppgifter

 

3C. Exempel på bedömning:

se pärmen i klassrummet.

 

 

 

 

 

 

 

 

3D. BEDÖMNINGSDIALOG: Vår (lärare och elevers) Gemensamma tolkning av bedömningen. Vad betyder det egentligen

Att eleverna är medvetna om när var och hur bedömning sker och känner sig delaktiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter