Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Åk 4 - Skogen

Skegrie skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 26 september 2019

Skogen Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta vart man vill?

Tidsplan / Lektionsplanering:

HT18 eller V 34-41

 

Begreppslista:

allemansrätten

avverkning

barrskog

blandskog

bytesdjur

lövskog

nationalpark

natureservat

nedbrytning

näringskedja

odlad skog

rovdjur

rötter

urskog

årsring

 

Arbetssätt:

När du arbetat med området: Skogen, ska du:

- Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.

- Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.

- Känna till namnen på några träd, bär och svampar.

- Kunna ge exempel på näringskedjor i skogen.

- Känna till några rovdjur och bytesdjur.

- Veta vad människan använder skogen till.

- Kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

Genom information muntligt, via läromedelstexter, informationssökning på internet, information via filmer, genom samtal och diskussioner i större och mindre grupper. Genom att muntligt och skriftligt beskriva och använda sig av aktuella begrepp.

 

Utvärdera arbetsmetoderna, vilket arbetssätt lär du dig bäst på?

 

Bedömning:

Formativt under arbetsgång.

Löpande summativt mha arbetsblad.

Diagnos.

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Biologi åk. 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter