Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Addition och subtraktion 0-100

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Nu har vi jobbat mycket med 0-10 och ska gå vidare till ett större talområde. Men kolla här! 2+4=6, 12+4=16, 42+34=76 och 6-4=2, 16-4=12, 76-34=42. Vi har ju nytta av 0-10 även i talområdet 0-100.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha elevaktiva genomgångar där vi använder oss av en varsin mini-whiteboard. Under arbetets gång kommer vi ha tillgång till olika konkreta material så som centimo för att konkretisera ental, tiotal och hundratal. Vi kommer att arbeta i Pixel 2A men även med olika arbetsblad som ibland är nivåanpassade. I undervisningen kommer vi arbeta kooperativt i par och grupp där eleverna får träna på begrepp och att förklara för varandra så att de andra förstår hur man tänker men även enskilt. 

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev vara säkrare på:

- dela in tal i tiotal och ental

- att använda dig av lämpliga strategier vid räkning med addition och subtraktion inom talområdet 0-100

- att förklara hur du löser en uppgift

- huvudräkning inom talområdet 0-20

- att förklara matematiska begrepp som: addition, addera, subtraktion, subtrahera, dubbelt, hälften, ental, tiotal, hundratal och likhetstecknet

Så här kommer arbete att bedömas:

I slutet av arbetet kommer eleverna få göra diagnosen i Pixel 2A där förmågan att dela in tal i tiotal och ental testas samt förmågan att använda sig av lämpliga strategier vid addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Elevens arbete under lektionerna kommer också att vägas in här till elevens fördel. Genom det kooperativa arbetet i klassrummet kommer jag bedöma din förmåga att förklara hur du löser uppgifter samt förståelsen för de olika begreppen. Elevens förmåga att räkna i huvudet testas genom diamantdiagnoser. Dessa diagnoser kommer vi göra flera gånger under arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback