Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa period 1 åk 2

Eklandaskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Denna planering är kopplad till momenten Lek och rörelse i utemiljö, orientering och kartkunskap samt friluftsliv.

Tidsperiod

Ht -18 v. 35-43 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

De förmågor vi fokuserar på denna perioden är länkade nedan.

Centralt innehåll

Se länkar fr Lgr -11 nedan.

Kunskapskrav och bedömning

Tänk på följande: 

Lyssna, Delta aktivt, Gör ditt bästa

 

Så här kommer vi att arbeta:

Struktur: Rör dig fritt i salen med det materiel som erbjuds eller sitt och vänta på "chill"bänken. När musiken tystnar lämnar du in materielet och samlas på bänkarna. Där blir det närvaro och genomgång av dagens lektion. Därefter kör vi! Avslutar lektionen med att plocka undan och samlas på bänkarna för kort utvärdering.

Följande moment kommer att ingå:

  • Lekar, spel och fysiska aktiviteter i olika former och i olika miljöer. 
  • Orientering och kartkunskap
  • Friluftsliv - allemansrätten, säkerhet och hänsynstagande
  • Utvärdera/samtal om lektionens innehåll.

Elevens ansvar och inflytande:

  • Elevens ansvar är att vara rätt utrustad till varje idrottslektion.
  • Elevens ansvar är att utföra och följa de regler och ramar som sätts upp kring lektionernas innehåll så att innehållet genomförs på ett säkert sätt för den enskilde eleven och för gruppen.
  • Elevens ansvar är att deltaga och göra sitt bästa.
  • Eleven har möjlighet till inflytande genom feedback på lektionernas innehåll vid varje lektions avslutning då utvärdring sker.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback