Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål litauiska åk F1-3

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Under det här läsåret arbetar vi med att använda språket i olika sammanhang. Vi spelar spel, tittar på film, utökar ordförrådet, målar, läser och skriver. Vi kommer också att prata om några traditioner och jämföra dessa med Sverige.

 

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning

 

Viktiga begrepp

 • Raidės (Bokstäver)
 • Balsiai (Vokaler)
 • Priebalsiai (Konsonnanter)
 • Garsai (Ljuder)
 • Abėcėlė (Alfabet)
 • Žodis (Ord)
 • Sakinys (Meningar)
 • Rašytojas (Författare)
 • Veikėjai (Karaktärer)
 • Aplinka (Miljön)
 • ...
 • ord för olika känslor och åsikter på modersmålet
 • ord som tillhör olika traditioner på modersmålet

 

Konkretisering av målen

 • Eleven ska kunna alla bokstäver i alfabetet.
 • Eleven ska kunna läsa ord och enkla meningar.
 • Eleven ska kunna skriva ord och enkla meningar.
 • Eleven ska delta aktivt i en diskussion kring en saga från modersmålets språkområde.
 • Eleven ska lära sig om några traditioner och högtider.
 • Eleven ska reflektera och samtala om texter/filmer, koppla till sin egen erfarenhet, sina egna tankar och känslor.

Arbetssätt

 • Vi fokuserar på de olika bokstäver (raidės) i litauiska språket och hur de skrivas. Vi jämför med svenskan.
 • Vi fokuserar på läsning och läsförståelse, Vi läser olika texter och diskuterar innehållet med hjälp av olika modeller och strategier.
 • Vi samtalar om olika ämnen för att utöka ordförrådet, kunskaperna och dela våra tankar.
 • Vi använder tankekarta som stöd.
 • Vi använder sagobilder för att tolka och berätta olika händelser.

 

Elevinflytande

 • Eleven kan ibland välja att arbeta Individuellt, i par eller i grupp.
 • Eleven kan ibland välja mellan olika uppgifter.
 • Eleven kan ibland välja efter eget intresse.

 

Bedömning

  I slutet av Åk 3 ska eleven:

 • kunna alla bokstäverna i alfabetet och vissa speciella tecken och bokstavskombinationer som finns på litauiska.
 • kunna läsa enkla ord och meningar.
 • kunna skriva enkla ord och så småningom meningar.
 • kunna berätta om några traditioner och högtider i Litauen.
 • kunna svara på frågor om en berättelse/en text/ ett klipp eller återberätta innehållet.
 • kunna delta i en diskussion.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter