Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

LPP Svenska år 6 "Berättande texter"

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Undervisning i svenska syftar till att eleverna skall utveckla kunskaper i det svenska språket. Eleverna ska möta samt få kunskap om skönlitteratur samt stimulera sitt intresse för att läsa och skriva.

Inledning:

Under höstterminen i år 6 kommer vi att arbeta med den skönlitterära boken "Dogboy", skriven av Monika Zak.

Främst genom högläsningen kommer vi att lyssna, diskutera och inspireras av boken för att ha goda exempel för att analysera texter och texters budskap och få goda exempel på olika beskrivningar.

Vi kommer också under vecka 46-51 arbeta med olika berättande texter, skriva sammanfattningar av lästa texter och egna berättelse efter olika instruktioner.

Syfte och övergripande mål:

Genom att mötet i skönlitteraturen utveckla förståelse för andra människors olika levnadsvillkor och förutsättningar i livet. Vi högläser boken till största delen för att kunna diskutera bokens budskap och utveckla fördjupad förståelse för hur man kan tolka text. Vi kommer också ta reda på hur författaren Monika Zak arbetar för att skriva böcker med spännande innehåll.

Vi kommer också att arbeta med andra berättande texter, som "Flickan med svavelstickorna" för att läsa, sammanfatta och sedan träna oss på att skriva egna texter. Vi kommer också att arbeta med olika moment i grammatiken som är utvecklande för skrivandet som satslära.

Metod och upplägg:

Vi läser boken "Dogboy" under höstterminen och lyssnar på den genom högläsning. Delar av boken kommer du att få läsa individuellt.

Vi diskuterar bokens innehåll, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar och budskap.

Vi läser om Monica Zak som är författaren till "Dogboy"

Vi läser olika berättande texter och diskuterar strukturen.

Vi går igenom berättelsekurvan, och hur man på olika sätt kan arbeta för att förbereda sina texter.

Vi går igenom satslära och tränar oss på det genom genomgångar, och uppgifter från läromedlet "Zick-Zack".

Vi diskuterar tillsammans, i par och i grupp.

Vi sammanfattar texter, både i par och sedan enskilt.

Vi gör gamla nationella prov so handlar om berättande texter, både läsförståelse och skrivuppgifter.

Självskattning/ bedömning:

Du kommer att bedömas löpande på de uppgifter du gör och lämnar in och på uppgifter vi gör på lektioner, både muntliga och skriftliga.

 

Vissa i matrisen längst ner i denna LPP.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Berättande texter år 6
Uppgifter
Dogboy sammanfattning
Dogboy sammanfattning
Äventyrsresan
Äventyrsresan
Sammanfatta skönlitterär bok
Sammanfatta skönlitteratur
Berättande text, skriva till bild
Berättande text, skriva till bild