Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Idrott och hälsa, Bild, Matematik, Svenska

·

Årskurs:

F

Superhjältar och värdegrunden.

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Hur är en superhjälte? Måste man vara stark och modig? Eller se ut på ett särskilt sätt? Hur känns det när ingenting är omöjligt, när man har superkrafter? Hur skulle du vara om du var en superhjälte? I det här arbetsområdet kommer vi att få hjälp av superhjältar för att få en god trivsel och gruppkänsla i förskoleklassen. Vi kommer arbeta med värdegrundsfrågor och samarbetsövningar för att lära oss att alla är olika men lika värdefulla.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera  Lgr 11, Förskoleklassen.

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor att:

 • lära känna dina kamrater och respektera att alla är olika.
 • samtala och reflektera kring hur man är en bra kompis.
 • förstå varför regler ibland behövs.
 • delta i diskussioner.
 • samarbeta, lyssna och samtala med andra.
 • pröva och utveckla ideér och lösa problem.
 • kommunicera i tal och skrift.
 • skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer.
 • leka och sjunga tillsammans med andra.

Utvärderingen - vad och hur

I samtal med eleverna har vi märkt att de är intresserade av superhjältar och därför tar vi hjälp av superhjältar när vi arbetar med värdegrunden. Eleverna kommer också vara med och bestämma hur vi ska ha det i vår klass för att alla ska trivas. Vi diskuterar hur man är en bra kompis och vad en superhjälte är genom att göra en tankekarta tillsammans. Vi ser på filmer om superhjältar och hur man är vänner. Utvärdering sker under arbetets gång genom samtal med eleverna samt genom observationer i lekar och aktiviteter. 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • läsa och samtala om boken "Superbjörnen" av Bruce King.
 • få uppdrag av Superbjörnen.
 • lyssna på berättelser om superhjältar.
 • göra samarbetsövningar både inomhus, på skolgården och i skolskogen.
 • göra värderingsövningar som t ex. fyra hörnsövningar.
 • rita och måla.
 • skapa en egen superhjälte samt presentera din superhjälte.
 • ha diskussioner med lärkompisar och i grupp.
 • ha problemlösning.
 • titta på film.
 • arbeta med iPad.
 • leka och röra sig tillsammans med andra.
 • lyssna på musik och sjunga tillsammans.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback