Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Idrott och hälsa, Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

"Vem är jag?" åk 7-9, HT 2018

Grundsärskolan Västervång 5-10, Trelleborg · Senast uppdaterad: 13 oktober 2018

Vem är jag? Kärlek, relationer, känslor, rättigheter, skyldigheter......

Syfte

Syftet med detta projektet är att du ska få kunskaper om din kropp, dina känslor och rättigheter, så att du kan ta ansvar för dina val och handlingar. Du ska få redskap hur du kan göra val som är bra för dig och dina medmänniskor. 

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut ska du:

 • ha förförståelse för
 • vet hur du gör för att sköta din hygien
 • kunna beskriva hur ett barn bli till
 • kunna förklara hur man kan skydda sig från all bli ofrivilligt gravid
 • känna till de vanligaste förekommande könssjukdomarna
 • känna till och veta hur du kan undvika att bli utnyttjad på internet
 • ha en förståelse för vilket ansvar man har när man är i en relation
 • ha förståelse för hur religioner kan påverka livsmönster, t ex val av partner
 • ha förståelse för hur samhällssyner påverkar individuella val

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • spel
 • eget arbete
 • studiebesök ungdomsmottagningen

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig utifrån:

 • hur du deltar och visar dina kunskaper i diskussioner, samtal och uppgifter

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Matriser i planeringen
Vem är jag matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback