Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsning - lyssna på boken Harry Potter

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 december 2018

Forskning visar att ju större ordförråd en elev har, desto bättre klarar han/hon av skolarbetet. Att lyssna på texter och diskutera, bidrar även till ett ökat ordförråd. Eleverna kommer att lyssna till boken Harry Potter och de vises sten, som vi lärare läser högt för gruppen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att diskutera texters innehåll 
 • Din förmåga att förstå olika slags texter
 • Din förmåga att följa språkliga normer

Undervisning och arbetsformer

 • Högläsning
 • Arbeta med tillhörande frågor och uppgifter
 • Diskutera texters innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

 • Din förmåga redogöra för den text du lyssnat på
 • Din förmåga att koppla en text till egna erfarenheter
 • Din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen

Hur ska det bedömas:

 • Genom att vi diskuterar boken Harry Potter och de vises sten.
 • Genom att du besvara tillhörande frågor och lämnar in dem.
 • Genom att du arbetar med uppgifter kopplade till texten.

Tidsåtgång

 • vecka 35-51

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen
Svenska Läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter