Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Koltrasten Normer & värden Holken/Kobjer 2018/2019

Holkens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 18 oktober 2023

På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

 

 

Förskola
Skapad 2017-06-19 av Linus Ivarsson i Holkens förskola, Lunds för- och grundskolor | Baserad på "Normer & värden Holken/Kobjer" från Kobjers förskola, Lunds för- och grundskolor | Redigerad senast 2017-10-09 av Linus Ivarsson
På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

Planerade insatser 

I början av terminen kommer mycket fokus ligga på att alla barn ska känna sig trygga, våga uttrycka sina åsikter och känslor. Vi kommer jobba med gemenskap, att man ska ta hand om varandra och ingen ska känna sig utanför. 

Prata om känslor - vad är en känsla och vad finns det för känslor?

Prata om gruppkänsla - hur är vi mot varandra? Vad gör någon ledsen och hur hjälper man någon som är ledsen?

Vi kommer använda oss av Kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen. Böckerna handlar om situationer alla barn kan känna igen sig i. Man får lära sig om vad som är rätt och fel, sina rättigheter och skyldigheter och chansen att se på situationer från ett annat perspektiv. 

TAKK - För att stimulera språkutvecklingen är olika former av visuellt stöd viktigt.

Gemensamma projekt för alla barn på avdelningen

Fånga upp barnens intressen som sedan styr verksamheten, verksamheten utgår från barnens intressen

Ett positivt arbetsklimat och en god relation till vårdnadshavarna. 

Barnen med vid dokumentation och reflektion.

 

2. Metodval 

Diskussioner, reflekterande frågor tillsammans med barnen.Vi kommer använda oss både av de reflekterande frågorna som finns i kompisböckerna och barnens egna frågor. 

Observation av gruppen i olika situationer.

Dokumentation i form av bild och text för att kunna följa upp och utvärdera.

3. Förväntade effekter

En ökad gruppkänsla. 

Att barnen tar initiativ att hjälpa varandra och ansvar för gruppen. Att deras attityder mot varandra är trevliga och att de välkomnar alla på ett bra sätt.

En utvecklad förståelse för att alla människor är lika mycket värda och att alla har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter. 

En utvecklad förmåga att kunna sätta sig in i andras situation och att kunna se saker ur ett annat perspektiv än ens eget.

Att vårdnadshavarna känner sig trygga och att vi tillsammans har ett bra samarbete med öppen och rak kommunikation.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback