Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Planering i grundskolan

Stockholm · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Denna planeringsmall utgår från Skolverkets allmänna råd för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Innehållet är anpassat med hänvisningar till Stockholms stads digitala pedagogiska verktyg. [På denna plats skriver du en kort beskrivning av ämnesområdet.]

När du planerar ett arbetsområde

1. Ta denna planering och välj att skapa en kopia av den. Du får då ge den ett eget namn och kan sedan ändra i den, så att den passar dig.

2. Koppla planeringen till ett eller flera ämnen genom att klicka på + Lägg till ämne här ovanför. Du kan på så vis peka på syfte och välja ut aktuellt centralt innehåll och koppla det till planeringen. Detta tydliggör vad som behandlas under arbetsområdet. Om ni är flera som ska samarbeta i planeringen kan du lägga till dina kollegor i planeringen genom att klicka på + Lägg till medredaktör.

3. Om du vill kan du koppla kunskapskrav till planeringen genom att klicka på Lägg till Läroplan nedanför denna ruta. Notera i så fall i planeringen hur kunskaperna ska bedömas (se rubrikerna nedan). Ska de utgöras av av uppgifter kopplade till planeringen, eller bedömas på annat sätt? Kom ihåg att bedömning och dokumentation ska vara ändamålsenlig. Titta gärna närmare på Skolverkets Allmänna råd i publikationen Betyg och betygssättning för att få råd kring hur du planerar din undervisning och organiserar din dokumentation. Skolverkets matriser finns i Skolbanken och kan läggas till genom knappen Lägg till Matris nedan. Du kan också lägga till en matris som du själv har skapat. Det går utmärkt att ha en planering utan matris.

4. Följ sedan elevernas arbete i klassrummet och/eller i Teams/Office 365. I Teams finns flera verktyg som stöttar det formativa arbetet och låter dig följa pågående arbeten. Inifrån teamet kan du också i en flik i valfri kanal visa en lista över gruppens planeringar härifrån planerings- och bedömningsverktyget. Du skapar kopplingen mellan Teams och Planering & Bedömning genom att gå till det team och den kanal där du vill visa planeringarna. Du klickar där på plustecknet för att lägga till en flik i teamets övre del. Sök fram Unikum, som levererat stadens lösning för Planering & Bedömning, och lägg till teamsapplikationen. Välj att vara inloggad genom att söka fram Stockholm som inloggningsalternativ och välj att du vill visa planeringar. Nu får du välja vilken grupp, klass eller ämne du ska visa planeringar för. Planeringarna listas efter detta i en egen flik i kanalen.

5. Fyll i rubrikerna nedan så att innehållet passar just din elevgrupp. Ändra texten i ingressen så att den passar planeringen och lägg till en lämplig bild. Ta bort detta förklarande avsnitt, övriga förklarande texter som följer med planeringsmallen. Uppgiften som har Skolverkets allmänna råd som resurs kan du ändra till en egen uppgift eller ta bort helt.

 

Skapa en egen planering:

Klipp bort allt ovanför denna text och fyll i under rubrikerna nedan

 

Vad ska vi arbeta med?

[Under denna rubrik skriver du ett stycke om arbetsområdets syfte och koppling till ämnet - och att detta finns kopplat till planeringen.]

 

Hur ska vi arbeta?

[Under denna rubrik skriver du och berätta om hur ni ska arbeta med arbetsområdet. Berätta hur många lektioner eller hur lång tid ni kommer att ägna planeringen åt, eller om arbetet med planeringen är mer flexibelt. Infoga de länkar, bilder eller filmklipp som du tror behövs för att förtydliga vad ni ska göra. Berätta övergripande om hur arbetssättet är under arbetsområdet.

Gå in mer på detalj om du vill och ser ett syfte med det. Om du vill lägga till mer detaljerat material/dokument gör du det enklast i Planering & Bedömning genom att koppla det innehållet till en uppgift. Material som du vill dela ut under arbetets gång delar du annars enkelt ut genom teamets klassanteckningsbok. Du slipper då ha materialet kopplat till en uppgift och kan i stället ha materialet i en mappstruktur som är möjlig att återanvända. Där har du ytor med förinställt olika behörigheter (för gemensamma anteckningar eller samarbete/för lärarförberedelser/för distribution av material) och du håller på ordningen:

Tillgängliggörande av planering - i Planering & Bedömning

Undervisning och formativ bedömning - i Teams

Dokumentation av bedömning -  i Planering & Bedömning

Kom ihåg att denna del av planeringen mycket väl kan vara flexibel. Arbetsområdet kanske är stort och löper över en hel termin eller mer. Du kan då gå in på den tilldelade planeringen och lägga till information om kommande delmoment eller lägga till och tilldela övningsuppgifter. När du uppdaterar planeringen uppdateras den även hos alla elever som fått den tilldelad.]

 

Vad ska du lära dig?

[Under denna rubrik skriver du om vad eleven ska lära sig och hur det ska bedömas och att kunskapskrav finns kopplat till planeringen. Vilka kunskapskrav eller delar av kunskapskrav bedöms? Vad är det som bedöms (en presentation/en inlämning/en insats eller förmåga/annat) och när sker bedömningen (löpande/efter inlämning)? Om det finns en matris kopplad till planeringen behöver du förklara vilket syfte den har (lärarbedömning/elevsjälvbedömning) och hur ni ska arbeta med den.]


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
En uppgift kopplad till arbetsområdet