Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion åk 5 och 6, höstterminen 2018

Garpenbergs skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Har vi samma Gud inom alla religioner? Om inte, vad är skillnaden? Vilken är den största religionen med tanke på antalet människor som lever efter den tron? Var i världen bor det flest hinduer, buddister, kristna, islamister och judar? Vad innebär det för dig att göra gott? Ibland har vi svårt att ta till oss andra personers tankar när det gäller religiösa frågeställningar och beslut. Vad kan anledningen vara till det?

Avsnitt 1

Följande är hämtat från läroplanen, Lgr 11:

Grundläggande värden
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.Arbetssätt:

Du ska ta reda på ungefär vilken tid som religionen kom till.
Vem var det som grundade religionen?
Vad heter den heliga skriften?
Vad heter guden/gudarna?
Vilka levnadsregler finns inom religionen? 
Vilka symboler finns och vad symboliserar dessa?
Var finns den/de heliga platserna?
Vad heter den byggnaden där människor går till för att träffas och kanske be?
Ta reda på minst tre högtider som firas och hur dessa firas.

Vad händer efter döden enligt de olika religionerna?

Hur firar man födelse, dop och giftermål?
Var bor de flesta anhängarna av religionen? Nämn även några andra platser i världen där den är utbredd.
Övrigt som är värt att veta...

Vi ska även diskutera flera etiska frågor under arbetets gång.
Ex. 
Varför är en del människor fattiga och varför är en del rika?
Vad är sann kärlek?
Varför ljuger vi ibland?
Varför är det ibland svårt att be om förlåtelse?
Varför är det ibland svårt att förlåta?
Rättvisa - är det att alla måste gör likadant?

Påståenden:
Elaka människor föds elaka.
De fega klarar sig alltid bättre än de modiga.

 

Bedömning

Du blir bedömd utifrån förmågan att:

  • analysera olika religioner samt kunna tolka innebörden av dessa livsåskådningar,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor om sin egen och andras identitet,
  • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar och vad det innebär att leva ett bra liv och att göra gott.
  • söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.
  • använda etiska begrepp.
  • ha kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Världsreligionerna - likheter, skillnader, påverkan på samhället, ritualer, heliga platser och levnadsregler.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback