Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik åk 6 HT-18

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Under hösten ska vi utveckla förmågorna inom följande områden: decimaltal, procent och sannolikhet, geometri, koordinatsystem och lägesmått, algebra och problemlösning.

Det här ska vi göra:

Decimaltal:

-förstå vad som menas med ett decimaltal

-storleksordna decimaltal

-multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

-räkna med överslagsräkning

-räkna med kort division

-matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken

Procent och sannolikhet:

-räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

-räkna ut rabatten på en vara

-växla mellan bråkform, decimalform och procentform

-vad som menas med sannolikhet

-räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

-matteorden: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk

Geometri:

-använda de vanligaste enheterna för area; cm2, dm2, m2

-förstå och använda begreppen bas och höjd

-räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa

-förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt                     

-matteorden: area, omkrets, bas, höjd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder, klot

Koordinatsystem och lägesmått:

-koordinatsystem, vad är det?

-avläsa och skriva koordinater för punkter

-rita koordinatsystem och sätta ut punkter

- läsa och rita diagram med proportionella samband

-lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

-matteorden: koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, median, medelvärde

Algebra:

-att obekanta tal kan skrivas med en bokstav

-förstå och skriva algebraiska uttryck

-vad en ekvation är och lösa en ekvation

-hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas

-matteord: obekanta tal, algebraiska uttryck, likhet, ekvation

Problemlösning:

-vad problemlösning-rutinräkning är

-träna på att lösa problem

-göra liknande problem

-göra egna problem

Utrycka sig muntligt och skriftligt:

-skriva sina strategier så att andra förstår hur du tänker

- samtala/berätta om sina strategier så att andra förstår hur du tänker

 

 

 

 

Så här gör vi:

- Genomgångar

- Arbetsbok (Matteborgen)

- Matematikportalen (digital mattebok)

- Filmer

- Laborativt material för att konkretisera

- Problemlösning i grupper 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback