Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik ht åk1

Grindskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 oktober 2018

Under höstterminen i årskurs 1 kommer vi främst att arbeta med talområdet 0-20. Vi formar siffror och delar upp tal i talkamrater. Vi lär oss också om: - likhetstecknet - addition - subtraktion - dubbelt och hälften - jämna och udda tal - rimlighet - klockan: hela timmar och halva timmar - mönster - tabeller och diagram - tiotal och ental - även talen från 1 till 100


Vad ska vi kunna?
Mål: 
Du ska kunna:

 • talen 0 till 20, skriva talen och räkna antal
 • jämföra antal, dela upp tal
 • tiokamraterna
 • udda och jämna tal
 • tiotal och ental
 • ordningstalen första till tolfte
 • hur en tallinje fungerar
 • dubbelt och hälften
 • addition och subtraktion i talområdet 0 till 10
 • addition och subtraktion i talområdet 10 till 20 utan tiotalsövergångar
 • lägesord
 • forma siffror så att de är lätta att läsa av
 • klockan: hela timmar
 • lägga ett mönster och berätta om ditt mönster

 

Begrepp:

 • antal
 • fler, färre, färst
 • lika många
 • likhet, skillnad
 • tal, summa
 • talrad, talbild, talets grannar
 • likhetstecken, lika många, skilt från
 • tiokamrater
 • problem
 • mönster, regel, talmönster
 • lägesord: över, under, framför, bakom, bredvid, mellan
 • siffra, timme, minut, timvisare, minutvisare
 • udda och jämna tal
 • dubbelt, hälften
 • addition, subtraktion, addera, subtrahera
 • term, differens, skillnad
 • räknehändelse, uträkning
 • diskutera, undersöka
 • tiohopp
 • tiotal, ental
 • hundraruta
 • oändlig, rimlighet, kontrollera
 • stapeldiagram, cirkeldiagram, tabell, frekevenstabell

Metod- Hur  gör vi?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar

 • arbeta i Mondo-boken

 • arbeta med matteappar på iPaden, t ex med Qnoddarna                         

 • träna på att forma siffrorna rätt

 • arbeta med laborativt material, göra undersökningar

 • arbeta med talkort

 • arbeta med problemlösning i par och i mindre och större grupper

 • spela spel som tränar matematik
 • titta på filmer som har med matematik att göra, t ex "Livet i mattelandet"   

Bedömning

Du kan visar vad du kan när du:

 • arbetar i matteboken Mondo där du gör en minikoll mitt i kapitlet och en diagnos och självbedömning i slutet av kapitlet
 • deltar aktivt när vi pratar matte på lektionerna: två och två, i grupp eller alla tillsammans
 • när vi arbetar laborativt i par eller i mindre eller större grupp
 • arbetar med Qnoddarna på iPaden

Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback