Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Läs och skrivinlärning med Vips

Västergårdsskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Du kommer att bekanta dig med 29 olika hundar som bor på Hundhotellet Vov. Med hjälp av alla hundar ska vi träna läs och skrivinlärning.

Svenska

Årskurs 1


Lässtrategier
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Läsförståelse
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

Resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Undervisning:

Du kommer att få bekanta dig med arbetsmaterialet VIPS, Vov hundhotell, där vi kommer att träffa olika hundar som bokar in sig på hotellet. Varje hund har en bokstav i vårt alfabet. Du kommer bland annat också att arbeta med en arbetsbok, där vi tränar på hur, och var, bokstäverna ska finnas i ett ord men också träna att skriva bokstäver på rätt vis.

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet

Före varje bokstavsintroduktion läser en vuxen i en högläsningsbok som handlar om hundhotellet, innan har vi gått igenom speciella ord som förekommer i texten. På så vis får du god förförståelse inför varje nytt kapitel.

Du kommer att få öva din läs och skrivförmåga, då vi går igenom varje bokstav på ett systematiskt sätt. Du kommer också att träna på att höra var i orden ljuden finns.

Du kommer att kunna skriva ord som är vanliga för dig. Läsa enklare meningar och samtala om och kring texter för att öka din läsförståelse.

Begrepp

Eftersom den här planeringen sträcker sig över två terminer är det väldigt mycket olika ord och begrepp vi går igenom. Därför väljer jag inte att ta upp dem här.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback