Skolbanken Logo
Skolbanken

Fokusområde språk, Larverna, HT18

Starrkärrs förskola, Ale · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Planering av fokusområde språk på Larverna

Kartläggning av barngruppen

Barnen är intresserade av böcker, rim och ramsor och att sjunga tillsammans. Barnen visar även stort intresse för estetiska läroprocesser som exempelvis skapande från föregående fokusområde. 

Mål

 

Vi kommer på ett menings - och lustfyllt sätt ge barnen stöd och stimulans i att utveckla språket. Vi kommer att utmana och ta tillvara barnens nyfikenhet. Vi kommer att ha undervisningar kopplade till vårt hösttema och på flera olika sätt uppmärksamma språket och våra bokstäver. Detta genom att bland annat arbeta med barnens begynnelsebokstav, sagor, rim och ramsor, skapande aktiviteter och sånger för att på lustfyllt sätt introducera språket.

Genom kommunaktion och interaktion har pedagogerna möjlighet att få syn på hur barn förstår och ger uttryck för sin förståelse (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Av erfarenhet från tidigare år har vi upplevt att barngruppen blir mer harmonisk om vi pedagoger är mer närvarande/delaktiga i leken. Ju mer vi pratar om miljön och konstruerar tillsammans med barnen vid olika situationer desto större förståelse visar barnen.

Lindberg (2006) menar att grunden för språkutvecklingen ligger de språkliga erfarenheter som barnet gjort under förskoleåren. Flerspråkiga barn använder sina olika språk i varierande funktioner och sammanhang och med olika människor, vilket leder till att språken inte utvecklas helt parallellt och likartat utan snarare kompletterar varandra. Vi lägger särskilt stort fokus på flerspråkighet under fokusområde språk för att väcka intresse för olika språk och främja de barnen som har annat modersmål än svenska.

Enligt Fox (2001) har högläsning positiv effekt på barns läs och skrivutveckling samt en lugnande inverkan. Vidare menar hon att högläsning kan utveckla en förmåga att koncentrera sig och på så sätt slappna av. Utifrån detta kommer vi att lägga fortsatt stor vikt på böcker, högläsning och boksamtal.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att ha enskilda planerade undervisningar kopplade till både hösttemat inom fokusområde språk men även på flera olika sätt uppmärksamma tal - och skriftspråket. Detta genom att bland annat arbeta med barnens begynnelsebokstav, sagor, rim, ramsor, pyssel, sånger och skapa sagor för att på lustfyllt sätt introducera språket.

Den pedagogiska miljön ska inspirera, väcka intresse och stimulera barnen. Vi har lånat böcker med både ramsor och alfabetet för att ge barnen möjlighet att upptäcka skriftspråket. Vi kommer att fortsätta ha fokus på språk i gruppen under vilan tillsammans med barnen. Vidare kommer vi att arbeta med barnens begynnelsebokstav och således sätta upp dessa i den pedagogiska miljön.

Vidare kommer vi även att skapa flera olika matramsor. Vi kommer att fortsätta att utveckla tecken som stöd som barnen visar stort intresse för.

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter