Skolbanken Logo
Skolbanken

Målformuleringar HT 18 Måsen Grön

Måsens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2018

 

     Normer och värden

      Fokusområde: Barns hänsynstagande

 

      Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till- och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

      Målkriterier:

- Barnen uppmärksammar när en kompis behöver hjälp och hjälper sina kompisar eller kallar på pedagogen

- Barnen sätter ord på sina och andras känslor

- Barnen hjälper andra självmant i vardagen

- Barnen visar stolthet över att hjälpa andra

 

      Planerade insatser:

- Att barn får bekräftelse när de har hjälpt sina kompisar

- Att ge barnen möjligheten till att reflektera över konflikter ur olika perspektiv

- Att pedagogerna använder litteratur, medier samt material som belyser hänsynstagande

- Att pedagogerna är närvarande och agerar som förebilder

 

     Utveckling och lärande

      Fokusområde: Användning av digitala uttryckssätt

 

      Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda  sig av, tolka och samtala om dessa.

 

      Målkriterier:

- Barnen har kunskaper kring hur man kan uttrycka sig med hjälp av olika digitala verktyg

- Barnen känner sig trygga i användandet av digitala verktyg

- Barnen visar stolthet över det de har skapat med hjälp av digitala verktyg

 

Planerade insatser:

- Pedagogerna introducerar olika verktyg/appar för barnen för att göra dem medvetna om vilka möjligheter dessa erbjuder

- Barnen ges möjlighet att visa andra det de har skapat

- Barnen får möjligheten till att reflektera kring lärandeprocessen  

 

Barns inflytande

Fokusområde: Förmågan att säga ifrån

 

Läroplansmål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

     Målkriterier:

- Barnen förstår vikten av att säga ifrån

- Barnen tar det på allvar när andra säger stopp

- Barnen vågar uttrycka vad de tycker och tänker genom att använda röst eller kroppsspråk

 

Planerade insatser:

- Att pedagogerna använder litteratur, medier samt material och planerar olika aktiviteter med detta tema i fokus

- Att pedagogerna skapar en bra miljö genom att dela barnen i mindre grupper då det är lättare för dem att våga uttrycka sig

- Pedagogerna är närvarande och uppmuntrar barnen att säga ifrån 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback