Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Demokrati i praktik och teori Kampen om makten - Valet 2018

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 25 september 2018

I detta område kommer vi att titta på hur den svenska demokratin är uppbyggd och fungerar med lite extra fokus på valet. Vi kommer även att titta på och göra jämförelser med andra demokratiska system, t ex valet i Storbritannien.

 

UNDERVISNING – DETTA KOMMER VI ATT ARBETA MED

 

I detta område kommer vi att arbeta med olika uppgifter som berör demokrati, valet 2018, politik, ideologier med mera. Lektionerna kommer att ha olika teman (se tidsplanen i den pedagogiska planeringen på Google classroom). Utifrån detta tema kommer det att bli övningar, genomgångar, filmklipp, diskussioner och eget arbete med instuderingsfrågor.

 

Området kommer att avslutas med ett prov. Provet kommer bestå av två delar. En ren kunskapsdel om den svenska demokratin samt en del med mer utredande resonemangsfrågor  där ni t ex ska jämföra olika demokratiska system. 

 

DESSA FÖRMÅGOR/KUNSKAPSKRAV KOMMER ATT BEDÖMAS

KUNSKAPSKRAV – E

KUNSKAPSKRAV – C

KUNSKAPSKRAV –  A


Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Sh1)

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Sh1)

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. (Sh1)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (Sh2)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (Sh2)

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. (Sh2)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (Sh3)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. (Sh3)

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. (Sh3)

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra (Sh4A)

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra (Sh4A)

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra (Sh4A)

och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. (Sh4B)

och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. (Sh4B)

och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. (Sh4B)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. (Sh5)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument (Sh6A)

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument (Sh6A)

och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. (Sh6B)

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. (Sh7)

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. (Sh7)

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. (Sh7)

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer (Sh9A)

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer (Sh9A)

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer (Sh9A)

och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. (Sh9B)

och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. (Sh9B)

och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. (Sh9B)

 

 DESSA DELAR AV DITT ARBETE KOMMER ATT BEDÖMAS

 

Prov (Vad ni ska läsa på inför respektive provdel hittar ni på Google classroom)

Del 1: Här kommer ni bland annat få resonera om för- och nackdelar med olika demokratiska system. Denna del innehåller även frågor om individens möjlighet att påverka i samhället. Berörda kunskapskrav: Sh1, sh2, Sh3, Sh4, sh5, sh6, Sh7 Sh9

 

Del 2: Grundkunskaper om den svenska demokratin. Berörda kunskapskrav: Sh1, Sh3, Sh7, Sh9A

 

Många av kunskapskraven på framförallt "Del 1" handlar om att använda sina kunskaper för att på olika sätt föra resonemang. När du för resonemang kring olika saker ska du framförallt tänka på att:

-         Motivera dig utifrån faktakunskaper

-         Föra resonemang ur olika perspektiv t ex positivt och negativt, långsiktigt och korsiktigt etc.

-         Föra resonemangen i flera led.

-         Att visa på komplexa samband (hur olika faktorer påverkar varandra)

-         Dina resonemang ska vara logiska.

-         Skilja på fakta och värderingar.

-         Att växla mellan olika perspektiv (t ex när du för fram egna ståndpunkter)

 

UTVÄRDERING

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats i Unikum (frågor i kommentarsfältet under planeringen) och det kommer även jag göra. Dels genom att i matrisen på unikum markera hur långt du kommit på respektive kunskapskrav som vi har arbetat med, dels genom en motiverande och framåtsyftande kommentar.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap Lgr11 Strandängsskolan 7 - 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback