Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

LPP Ekologi (2018)

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 september 2018

Levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om det här samspelet i naturen.

Målet med undervisningen är.

  •  Förstå fotosyntesen och vattnets betydelse för livet på jorden.
  •  Kunna redogöra för begreppen näringskedja, producent och konsument, näringsväv, ekosystem samt näringspyramid mm.
  •  Ha insikt i vad som menas med att ett ekosystem är i jämnvikt
  •  Kunna redogöra för nedbrytarnas roll i naturen
  •  Ha inblick i hur tillgången på energi påverkar ekosystemen
  •  Inse människans ansvar för allt levande på jorden

Undervisningens innehåll

-Vi kommer att förklara begrepp, analysera, resonera och diskutera.

-Du kommer att få besvara instuderingsfrågor.

- redovisningen kommer ske som ett kollage eller som en powerpoint redovisning samt ett prov


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Ekologi (2018)
Uppgifter
Prov, Ekologi (2018-10-03)