Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Textilslöjd åk6

Furudals skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 8 januari 2019

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad ska bedömas?

Jag kommer titta på:

Formgivning:

 • Idéer till ditt arbete

Framställning:

 • Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt.
 • Behärskar olika hantverkstekniker och metoder.
 • Följer instruktioner.


Val och motivering:

 • Väljer lämpliga verktyg och redskap.
 • Tänker på miljön under arbetets gång.


Analysera, värdera och tolka:

 • Använder olika ord som är speciella för slöjd.
 • Värderar ditt arbete och ditt föremål.

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar på lektionerna och under arbetets gång får du formativ bedömning.
Vi tittar tillsammans på ditt färdiga arbete och utvärdering.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer t ex träna på att:

 • Lära oss använda processbeskrivningar- planera vad jag ska göra, beskriva vad jag gjort och hur det blev.
 • Väva.
 • Knyta vänskapsband.
 • Knyta makramé.
 • Prata om olika material.
 • Genomföra ett eget projekt.
 • Använda färg, form och fantasi.
 • Följa muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Tänka på miljön, tex genom att lägga mönstret på tyget så det blir så lite spill som möjligt.
 • Känna till några olika material.
Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Slöjd år 4-6
Uppgifter
Eget projekt- fördjupning
Vävning
Knyta vänskapsband.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback