Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skrivrummet, Zickzack åk5

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 september 2018

Du kommer att utveckla ditt skrivande genom att arbeta med olika texttyper. Du får lära dig mer om olika texttypers syfte, layout (struktur) och språkliga drag. Efter varje kapitel får du skriva en avslutande text där du visar vad du lärt sig.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT 

 • förstå varför vi använder olika texttyper. 
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till den texttyp vi arbetar med
 • förstå hur olika texttyper är uppbyggda. 
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

 

Du kan ta del av kopplingarna till läroplan och kursplan längre ner. Utifrån det  har vi planerat i det aktuella arbetsområdet kan du ta del av här.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer arbeta med:

 • återberättande text
 • beskrivande text
 • instruerande text
 • berättande text
 • argumenterande text
 • förklarande text

 Vi kommer träna på förmågan att:

 • förstå syftet med olika texttyper  
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av, och i vilken ordning delarna kommer.
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem.  

Metod:

 • arbete i Skrivrummet
 • skriva gemensamma texter
 • skriva egna texter

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar då vi går igenom hur olika texttyper är uppbyggda och typiska språkdrag. 
 • öva på de typiska språkliga dragen i den text vi arbetar med i Skrivrummet.
 • skriva gemensamma texter med klassen eller i grupp med stöd av läraren.
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp. 

VI KOMMER BEDÖMA PÅ VILKET SÄTT DU

 • förstår syftet med den aktuella texttypen
 • kan skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

Du visar vad du kan genom:

 •  att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
 •  vid skriftligt arbete
 •  visa dina förmågor i en egen skriven text, som lärare och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Grundläggande kunskapskrav

(se din utveckling under matrisen i svenska)
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 •  
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 •  
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
   
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 •  
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter