Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 0

Tema - Sverige

Uddaredskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 20 oktober 2019

Under den här arbetsområden kommer du genom undervisningen att utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge dig kunskaper om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att du kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska du ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. I svenska kommer du att träna på att skriva faktatexter samt hämta och utvärdera relevant information. Du kommer också att träna på din begreppsförmågan.

Tema Sverige!

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att titta på film bl.a. Geografens testamente "Den stora Sverige resan". Vi kommer att lyssna på " arbeta med den. Du ska samla in och jämföra olika fakta från både böcker och digitala medier. Du kommer även att göra en egen Sverige bok om de olika landskapen och muntligt eller skriftligt redovisa en av landskapen. 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback