Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Ekorren- Projektbeskrivning - Jag-min kropp och vår natur!.

Parkstugans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2019

Projektnamn: Jag, min kropp och vår natur. Datum:01/10- 2018 Gruppnamn: Ekorren Deltagare: Ped: Annalena, Rebecca Barn: 12 barn -14

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

 

Gruppen: 12 st barn födda 2014.

Vi har nu en gemensam ingång för alla ekorrar, hall 2, och vi är lokaliserad på hela gläntan under projekttiden. Miljön i lokalerna är under uppbyggnad, vi försöker se vad barnen är intresserade av och vad vi vill erbjuda dem i de olika rummen. 

Undersökningsperioden: vi har sett/upplevt att barnens intresseområde spretar men en gemensam nämnare är leken.(mycket rollek, både djur, familjekonstellationer, Anna/Elsa, fysiska lekar (brottas, mäta/testa sina kroppar mot/med varandra), ljudeffekter från något dataspel(saibo?) mm. Skapande, klipp och klistra och bygg/konstruktion)

Under undersökningsveckorna såg/upplevde vi att ....................

Vi ska även utgå ifrån Veberöds prioriterade mål:

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Med fokus på programmering.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.,

 I deras dagliga möten på förskolan med ekorrgruppen, Igelkotten och övriga barn, även pedagoger, inne och utemiljö vill vi möta dem i deras lek, ge dem möjlighet och verktyg i att hantera sociala samspel/relationer och lek i en grupp. 

Vi kommer fortsätta arbeta med värdegrundsarbetet, men med en annan infallsvinkel/nya vägar in, nya språk. Såsom lek, sång och rörelse.

Där vår förhoppning är att vi kan fånga alla barnens olika intresseområde och skapa vi-känsla.Få dem att våga uttrycka hur dem vill att deras verksamhet ska se ut.Vi vill att de ska förstå att de kan påverka. Vi har ramar och erbjuder olika aktiviteter/material som skapar valmöjligheter. Vi vill att det ska fungera i grupp, de ska möjlighet att uttrycka och önska, men även reflektera om det är möjligt just nu (vill bara jag? Vill fler? Fungerar det tidsmässigt i verksamheten? Osv).

 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Innehåller värdegrundsarbete, samspel/samarbete, jag-vi, hållbar utveckling både naturen/leken/ och människans behov av rörelse/återhämtning/ute och inne och mat. En helhet för hållbar utveckling jag-min kropp- vår natur...................

Undersöka känslor-lära och reflektera kring hur vi kan läsa av varandra och förstå hur vårt agerande påverkar mig själv och andra. Hur är vi mot varandra, vad är mina skyldigheter kontra rättigheter. 

Närma oss programmering i vårt projekt.

Varför?

Syfte med projektet:

Vi vill bibehålla/utveckla en vi-känsla i gruppen, skapa en miljö och klimat där barnen vågar/kan uttrycka sina känslor och åsikter. Se både sina rättigheter och skyldigheter.

 

Som ovan: Där vår förhoppning är att vi kan fånga alla barnens olika intresseområde och skapa vi-känsla.Få dem att våga uttrycka hur dem vill att deras verksamhet ska se ut.Vi vill att de ska förstå att de kan påverka. Vi har ramar och erbjuder olika aktiviteter/material som skapar valmöjligheter. Vi vill att det ska fungera i grupp, de ska möjlighet att uttrycka och önska, men även reflektera om det är möjligt just nu (vill bara jag? Vill fler? Fungerar det tidsmässigt i verksamheten? Osv).

 

Tillåtande klimat och tydlighet i värdegrundsarbetet ska förhoppningsvis ge en vi känsla och en trygghet för alla barnen i gruppen. 

Vi pedagoger anser att det är viktigt att ge barnen verktyg i det sociala samspelet. I en trygg miljö växer upptäckarglädjen och självkänslan-> vi-känsla, upplevelser och lärandeklimat och lärande.

Vi vill skapa en förståelse och en förmåga att reflektera kring mina behov som människa, både vad gäller rörelse, vila, mat och naturen. Dvs hållbar utveckling med både oss själva och vår roll i naturen och vår gemensamma fostran/förhållningssätt till att bli goda samhällsmedborgare. Fungera både enskilt och grupp. ..............

Hur? 

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Vi fortsätter arbeta med värdegrundsmaterial: kompisböckerna. Där igelkotten och kaninen hanterar olika vardagssituationer som barnen möter på förskolan. 

Vi har gjort olika sorters loppor, sångloppa(kompissånger)rörelse/gympaloppa, lek/sångtärning, städloppa/uppdrag(utifrån kompisböckerna och med beslut tillsammans med barnen).

Daglig rörelse- form av gympa, sång, utflykter, loppor och lek. 

Rutiner-Trygghet

Veckostruktur-trygghet, trygghet skapar ett öppet klimat, dvs ett klimat där alla vågar uttrycka vad de vill, känner osv.

Rörelse både inne/ute, organiserat (mini-röris), lekar, hinderbanor, samarbetsövningar, utflykter, programmering.....

Lyfter vår roll och vårt ansvar för vår miljö. Människans påverkan i naturen.(naturhjältar/skräppoliser), skräphögen, samtala kring vår viktiga roll i naturen(jorden)Vi lär tillsammans för framtiden.... Kretslopp, samband.

Skapande- 

Sång och musik-

 

Teknik- (QR-koder?), analog programmering, ipad med medvetet syfte-tillsammans med smartboard. Skapar större samtal/reflektioner.........

 

Uppmuntra barnen att hjälpa varandra, testa/prova själva, 

Vara närvarande, vägledande pedagoger: vad hände nu, vad kan vi göra istället, hur gjorde kanin mm......,.,

Skapa nya miljöer som erbjuder olika sorters lek, rum i rummen. 

Teknik- ..................programmering............. mm

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

hur kan vi stärka och synliggöra barnens lärande kring hur man är en bra kompis och vår roll i naturen?

Hur skapar vi ett tillåtande klimat så att barnen vågar/känner att de kan uttrycka sina känslor/önskemål och upplevelser på ett gruppgynnande sätt (både individuellt och på gruppbasis) så de kan påverka sin vardag? 

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mindmap

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback