Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Mitt samhälle So/No

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 oktober 2020

Vi alla lever i en omvärld som för barn i förskoleklassen blir större och större för var dag som går. I förskoleklassen kommer vi arbeta med mitt samhälle, experiment kopplade till elevers vardag, enkla tekniska lösningar, digitala verktyg samt konsumtion och hållbar utveckling.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (lärandemål)

Du kommer under detta arbetsområde få utveckla din förmåga att:

 

 • lyssna, samtala och berätta om vår närmiljö och vad som händer i naturen under året.
 • lyssna och samtala kring vårt samhälle
 • skriva och rita kring vårt närområde och natur.
 • pröva och utveckla ideér, lösa problem,
 • ställa hypoteser i elevnära experiment.
 • kunskaper kring enkla tekniska lösningar.
 • förstå och använda begrepp som livscykel och allemansrätt.
 • förstå och uppskatta avstånd, riktning, höger, vänster.
 • utforska och beskriva samband i naturen, t ex grodans livscykel.
 • diskutera den digitala världen och nätetik. 
 • lyssna på instruktion och kunna följa den.
 • Hållbar utveckling.  Begrepp konsumtion, miljömärkning, källsortering, återvinna material, livsmedel och sopbränning

Elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna har visat ett stort intresse  för det som händer i naturen, både i skogen och på vår skolgård. De har uppmärksammat djur, nunder året och få en förståelse för trafikregler och trafikskyltar i närområdet. Tillsammans gör vi en tankekarta och ett VÖL-schema innan arbetsområdet där eleverna är med och berättar vad de vet, vad de önskar lära sig och hur de vill lära sig, t ex genom att spela memory med trafikskyltar och vårbilder.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Du kommer både enskilt, tillsammans med en lärkompis eller i grupp få möjlighet att:

 

 • lyssna, samtala och diskutera kring svampar, blommor, insekter och trafikskyltar som finns i vårt närområde
 • vistas ute i vårt närområdet och studera växter, byggnader, vägar och trafikskyltar.
 • titta på film om vårens blommor, insekter och trafikfilmer som t ex UR:s serie Gatsmart.
 • måla och skapa med olika material, 
 • skriva enklare faktatext både för hand och på iPad.
 • berätta om vår närmiljö och natur med hjälp av olika kooperativa strukturer som t ex Huvuden ihop.
 • Lära oss och sortera några växter och djur.
 • Arbeta kring nätetik genom film och samtal.
 • Filmer och litteratur kring samhället fungerar, förr och ny, yrken i samhället. 
 • Litteratur kring ämnen som rör arbetsområden.
 • Diskutera nätetik
 • Besök på återvinningsstation
 • Skapande i olika former. ex med återvinningsmaterial.
 • Experiment
 • Litteratur, filmer och praktiskt arbete kring de mäktiga fem: Skruven, hjulet, kilen, hävstången. & lutande planet.
 • Digitala verktyg.

 

Uppföljning och utvärdering

Vi börjar arbetsområdet med att göra en tankekarta kring vårt närområde och natur.  Vi utvärderar också under arbetets gång med bland annat tummen upp, smileys och samtal med eleverna kring de olika uppgifterna. 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback