Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi

·

Årskurs:

4

Den gröna fabriken ht18

Skogstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

I den gröna fabriken arbetar allt levande och faktiskt en hel del döda saker också. Det handlar om arbetet att omvandla ämnen så att de kan användas igen och igen, i ett kretslopp. T.ex. omvandlas koldioxiden som vi andas ut till syre av växterna, så att vi kan fortsätta andas. I temat kommer vi också att undersöka hur landskapet runt oss ser ut, vilka växter och djur som lever här, vad vi människor gör som påverkar naturen och hur den påverkar oss.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utveckla


Ke- du ska på ett enkelt sätt kunna förklara de reaktioner som sker vid t.ex fotosyntes och cellandning


Bi- du ska kunna delta i undersökningar av naturen i närområdet
     du ska kunna söka information i flora och fauna samt på internet 
     du ska kunna jämföra dina resultat och samtala om likheter och skillnader i med andras undersökningarna och vad de kan bero på
     du ska kunna förklara fotosyntesens och förbränningens innebörd och betydelse för naturens kretslopp
     du ska kunna redogöra kort för vad näringskedja och ekosystem innebär


Du ska kunna använda vissa begrepp som hör till temat. Vi kommer att göra en lista med alla viktiga begrepp. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker efterhand och i samband med undervisningen.

Vi kommer bedöma om du i texter och samtal kan:

  • redogöra för naturens betydelse för människan i ditt närområde och hur du påverkar den
  • enkelt förklara fotosyntesen, vad som händer, var det händer och vad som blir resultatet.
  • enkelt redogöra för vilken betydelse fotosyntesen har för naturen och för människan.
  • enkelt berätta om och använda de begrepp som förekommit. Du kommer att ha en lista med ord att arbeta med. 
  • delta i samtal om dina egna och andras arbeten och undersökningar, analysera och se likheter och skillnader.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med de olika naturtyper som finns i Sverige och vilka växter och djur som kan finnas där.

Vi kommer att lära om ekosystem, näringskedja och näringsväv i de olika naturtyperna

Vi kommer att lära om fotosyntes, förbränning och kretslopp. 

Vi kommer att diskutera vilken nytta människan har av de olika naturtyperna och hur de påverkar oss. 

Vi lär genom att läsa texter, tillsammans och enskilt. Vi kommer att diskutera innehållet och begreppen. Vi ser filmer och vi gör enkla undersökningar av t.ex. växter och svampar.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback