Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

DATE

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

I det här temaområdet kommer du få träffa Professor Inga Hinder och hennes vänner. Du kommer få arbeta med delaktighet, attityd, tillgänglighet och elev.

Tidsperiod

 • HT-18

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från miljöperspektivet som de får möjlighet att både ta ansvar för den miljö de direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande.
 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång ska kunna respektera andra människors egenvärde. Du ska kunna förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla. Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
 • Välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Temaområde1 - Välkommen in

 • om framkomlighet i  skolans miljöer
 • att lärmiljön är fri från allergiframkallande produkter.
 • om livsmedel och måltidsgemenskap

Temaområde 2 - Koncentration och lärande

 • vad är koncentration och arbetsro för dig

Temaområde 3- Se och hör, prata och gör

  • om vad en god kommunikativ lärmiljö är, när det gäller verbal kommunikation och läsning
 • focus på den pedagogiska och sociala miljön

Temaområde 4 - Tänk tillgänglighet-se olikheterna

 • om orättvisor, rättvisa ansvar och hänsyn om tillgänglighet. Focus på attityder, bemötande och förhållningsätt kopplat till funktionalitet och kroppsliga olikheter.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Genom samtal tillsammans med elever och genom individuella och gemensamma arbeten.

     Formativ

 • Du får återkoppling på dina individuella arbeten. Återkoppling på grupparbeten

     Summativ

 • Färdiga arbeten utifrån DATE-materialet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Grupparbeten.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel

Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback