Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Textilslöjd år 6 med förenklad matris

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 4 oktober 2018

Du kommer att utforska olika tekniker i olika material och använda dig av dina egna idéer samt medverka till en god arbetsmiljö i slöjdsalen.

Beskrivning

I slöjden finns det mycket att lära och prova. En del av teknikerna och materialen är:

 • Du kan få tillverka någonting med garnteknik
 • Du kan få tillverka någonting med broderiteknik
 • Du kan få tillverka någonting med tovning
 • Du kan få tillverka någonting med vävteknik
 • Du kan få tillverka någonting i kombinatiner.
 • Från egna ideér till ett redovisat föremål

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Du ska vidareutveckla kunskaper inom färg, form, funktion och konstruktion samt hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Du kommer att lära dig begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremålets estetiska uttryck. Du kommer även att lära dig om säker arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och hur man hanterar verktyg och material för att främja en hållbar utveckling.

förmågor som ska tränas är:

 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Analysförmåga
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

 

Lgr 11 - kap 1 & 2

Kunskaper och förmågor

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Så här arbetar vi

 • Lär dig följa en beskrivning
 • Att göra en mall eller en enklare skiss
 • Att designa ditt föremål med form och färg
 • Lär dig nya begrepp och anväder begrepp
 • Lär dig hantera handverktyg.
 • Lär dig använda material ur ett miljöperspektiv
 • Att prova olika tekniker
 • Att dokumentera i din loggbok
 • Samarbetar i grupp och hjälper andra
 • Tar ditt ansvar mot andra, ditt eget görande i slöjden och i slöjdsalen

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet.

Vi arbetar efter säker arbetsmiljö där de demokratiska formerna följs. Eleven tar ett delat ansvar för att slöjdandet ska fungera i gruppen.

Detta ska bedömas

 • Hur du kan följa instruktioner
 • Hur du gör en mall eller en skiss
 • Hur du designar ditt föremål med form och färg
 • Hur du kan använda begrepp
 • Hur du hanterar handverktyg.
 • Om du använder material ur ett miljöperspektiv
 • Om du provar olika tekniker
 • Hur du dokumenterar i din loggbok
 • Hur du samarbetar i grupp och hjälper andra
 • Hur du tar ditt ansvar mot andra, ditt eget görande i slöjden och i slöjdsalen

Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Förenklad matris för slöjden år 4-6 i bägge slöjdarterna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback