Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Grönflagg - Kroppen HT-18 vt.19

Hamregårds förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Hamregård är en Grön Flagg förskola och under ht-18 och vt19 kommer vi att arbeta med temat livsstil och hälsa. Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnens intresse för kroppen, sinnena, motion, frisk luft, bra kost och sitt eget välbefinnande. Helt enkelt en hälsosammare livsstil.

Nuläge:

Förskolan har valt att HT18 och VT19 arbeta med grönflaggsområdet livsstil och hälsa.
Håll Sverige rent beskriver temat såhär "Temat Livsstil och Hälsa handlar om att upptäcka hur vi ska leva för att må bra i samspel med varandra och vår miljö."

Fokus för Hamregårds förskola är:

"Frukt och grönt gör kroppen glad"

"Dansa och häng me - låt kroppen le"

"Var rädd om tänderna!"

Studier har visat att människan blir mer och mer stillasittande, i nuläget anser vi därför att förskolan har en viktig roll att på ett lustfyllt sätt väcka barnens intresse mot en hälsosammare livsstil. På Ellipsen kommer vi under dessa 2 terminer att arbeta med vad som är nyttigt och gott för kroppen, vikten av att röra på sig, samt att det är viktigt att ta hand om sina tänder.  

Mål:

- Att få barnen intresserad av människokroppen 

- Att barnen ska få förståelse för hur sin kropp fungerar

- Att få barnen att röra sig till musik och sång

- Att få barnen att lära känna sina kroppsdelar

- Att barnen lär tillsammans på ett lustfyllt sätt

Syfte:

Att få barn att röra sig mer har stor betydelse för den fysiska hälsan, det finns också forsknings som visar att rörelse och god utvecklad grovmotorik påverkar barns inlärning, självbild, koncentrationsförmåga och självförtroende. Vi vill lära barnen att rörelse och motion är viktigt för att människan ska må bra. Vi vill också förmedla att motion kan vara något roligt som vi kan göra tillsammans i en gemenskap.

Genomförande:

  • Att arbeta i delade grupper
  • Att arbeta medkroppen genom sånger, rim och ramsor
  • Promenader
  • Programering med robotar 
  • Arbeta med appar om kroppen
  • Titta på avsnitt om kroppen på UR.se

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar i gruppens lärlogg i Unikum. Barnens individuella lärprocess dokumenteras på barnets lärlogg.

Analys och reflektion sker veckovis vid arbetslagsplanering i personalens unikum.

 

Ansvar:

Samtliga i arbetslaget ansvarar för att planeringen blir genomförd, att analys och reflektion sker samt att detta dokumenteras i unikum.

Uppföljning:

Vi följer upp arbetet varje arbetslagsplanering och analyserar och gör en utvärdering 1gång i månaden för att se vart vi är, vart vi ska och hur ska vi nå dit.


Läroplanskopplingar

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter