Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6 - 9

Samband och förändring, 9D

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Förändringar sker ofta runt omkring oss. Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån i banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi tränar på att formulera problem och finna strategier att lösa dem samt utveckla resonemanget genom att arbeta med mer öppna frågor. 

Du visar dina kunskaper i en rad övningar där du motiverar dig med olika beräkningar.

Du resonerar och argumenterar för dina resultat och lösningar och när du bevisar olika påståenden 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma alla förmågorna dvs din problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Bildresultat för grafiskt, språkligt, algebraiskt, aritmetiskt

Öva på olika representationsformer samt göra kopplingar dessa emellan.

Vi kommer att diskutera olika samband vid förändringar och metoder för beräkningar 

Begrepp - som vi kommer att diskutera

Procent, procentenhet, promille, ppm, förändringstakter, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo,koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient och proportionalitet, räta linjens ekvation.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa i matematik v.14
Läxa i matematik v.12

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback