Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Årstider och traditioner läsår 2018/19

Integration skola, Karlshamn · Senast uppdaterad: 6 oktober 2018

Beskrivning av ämnet modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

Kunskapsmål

Grundidé och syfte: eleverna måste få en klar uppfattning om olika årstider (om deras egenskaper, om olika typer klimat i olika regioner) i samband med olika folktraditioner som är förknippade med årstidsförändringar i olika regioner/ länder. När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige och hemland? Hur firar folk dem? Varför gör vi som vi gör? Vad står symbolerna för? Hur traditioner hänger ihop med folktro och religion?

I samband med att traditionerna är tydligt kopplade till almanackan

kan elever fundera, diskutera och resonera om bl a olika högtider i olika  religioner, om de olika folkens kulturella traditioner, dessutom om problem i samband med människans negativa påverkan på klimatet i den moderna världen.  

Arbeta med den här teman  kan vara i olika former - både i  skriftlig och muntlig (t ex uppsatser, bokanalys, redovisningar  med powerpoint och bilder, osv)Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 

 • Träna dig på att läsa , diskutera, analysera olika typer av text/verk.

 • Få baskunskaper om hemlands historia, kultur, litteratur, konst.

 • Utöka ditt ordförråd så att du kan använda de när du skriver dina egna meningar eller   ge beskrivningar.

 • Utveckla förmåga att skriva med rätt stavning och ha rätt meningsbyggnad.

 • Delta aktivt i samtal och diskussioner och våga framföra dina åsikter.

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva
Tala, lyssna och samtala
Berättande texter och sakprosatexter
Språkbruk
Kultur och samhälle

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Arabiska modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback