Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsplan Haren ht 18 och vt 19

Dahlgrenska, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 4 augusti 2023

Verksamhetsplan för ht 18 och vt 19

 

Normer och Värden

Syfte: Vi ser att vissa av barnen gör skillnad på flickor och pojkar och deras möjligheter utifrån deras kön och inte efter personlighet. Vi vill att barnen ska bli sedda som individer och känna att deras möjligheter inte  är begränsade av deras kön. Vi vill att de ska kunna nå sina fulla potential. Efter mycket arbete med vår miljö leker barnen oavsett kön oftast med alla "stationer" och med varandra oberoende av kön.

Mål

Förskolan ska sträva efter att vare barn utvecklar

 • förståelse för att människor har lika värde (...) oavsett kön.

Målkriterier

När inte barnen pratar om att vissa saker är för respektive pojkar eller flickor.

Att barnen använder ordet hen när de inte vet könet på någon/något.

 

Målet når vi genom att

 • Att se och förändra miljön ur ett genusperspektiv.
 • Använda hen medvetet med barnen.
 • Vårt projekt om Månulvarna där huvudpersonerna inte är könsbestämda.
 • Ifrågasätta barnen när det uttalar sig könsstereotypt.

 

Syfte: Att barnen ska ha inflytande på verksamheten, både direkt och indirekt. Vi tror att detta kan leda till att barnen känner att deras tid på förskolan och dess innehåll blir mer meningsfull. Genom demokratiska processer får barnen övning i att utrycka sina åsikter, men också att respektera andras åsikter som kanske skiljer sig från deras egna. 

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att förstå demokratiska processer.
 • utvecklar tilltro till sin egen förmåga.

 

Målkriterier

Barnen är aktiva i verksamhetens olika delar med tex förslag.

Att barnen respekterar och förstår en demokratisk process.

Att pedagogerna är lyhörda för barnens intressen och åsikter.

 

Målet når vi genom

 • Att förändra miljön efter barnens intressen och behov, samt att barnen ska få inflytande över förändringarna. 
 • Mycket val och inflytande i projektgrupperna.
 • Att pedagogerna är lyhörda för barnens intressen, synpunkter och funderingar så att verksamhetens innehåll blir meningsfull för barnen.
 • Valtavlan

 

Utveckling och lärande

 

Syfte: Främja barnens rollek. Barnen behöver mer inspiration till varierad rollek. Nu leker de ofta något från actionspel och tv-program. Detta leder ofta till att någon blir sårad och att stämningen inne blir högljudd.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära och leka.
 • utvecklar sin förmåga att förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter som lek (...) drama.

 

Målkriterier

Barnens lek är mer varierad.

 

Målet når vi genom att

 • Tillhandahålla material och miljöer som inspirerar till varierad rollek och lockar dem att stanna kvar i leken. 
 • Att vi som pedagoger är flexibla och hjälper barnen att omstrukturera leken så att den fungerar inom förskolans ramar. 

 

Syfte: Att uppmärksamma barnen på- och skapa en dialog om hur vi bemöter och behandlar varandra. Vi upplever stundtals att vissa av barnen behandlar andra med bristande respekt och kunskap om vilka konsekvenser det leder till. En större medvetenhet om vänskap och socialt bemötande tror vi skulle leda till ett trevligare klimat på avdelningen. 

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 

Målkriterier

När barnen börjar reflektera över hur de behandlar andra, kan sätta ord på sina känslor och visa förståelse för andras, samt att de börjar agera därefter. Pedagogerna uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och ger dem positiv förstärkning när de behandlar andra väl. 

 

Målet når vi genom att

• Välja böcker med kompistema 

• Dagliga samtal och positiv förstärkning i positiva situationer. 

• Välja ett samlingsinnehåll om vänskap och samarbete, tex samarbetsövningar. 

 

 

Syfte: Fortsätta utveckla barnens intresse och nyfikenhet för naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar i sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Målkriterier

När de ställer frågor och uppmärksammar naturvetenskap på avdelningen och i arbetet med projektet. Att de konstruerar på fler sätt.

Målet når vi genom att:

 • Genom att fånga upp barnens frågor och funderingar inom naturvetenskap. 
 • Tillföra material och utmaningar.

 

Syfte: Att uppmärksamma barnen på olika användningsområden inom IKT samt att använda IKT på ett mer medvetet sätt. Vi upplever att många barn ser surfplattan som något som man bara spelar på, och att de under kort tid hoppar från spel till spel. Vi vill ge barnen förutsättningar att gå mer på djupet, samt att se allmännyttan av IKT i verksamheten. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

 

Målkriterier

Att barnen använder teknik med större medvetenhet och uttalade mål, samt att de arbetar mer på djupet. 

 

Målet når vi genom att:

• Skapa en IKT-station där barnen kan arbeta med plattan eller beeboten.

 • Vi arbetar månadsvis. Barnen får arbeta med plattan 15 min i taget och pedagogerna skriver upp barnen på en   lista där de har en kvot på 6 tillfällen. För att ge barnen möjlighet att verkligen lära sig den app de använder har vi valt att bara ge tillgång till två appar. Vi har en ny app i månaden ”månadens app” och förra månadens app. Då har barnen möjlighet att arbeta med varje app i två månader. Apparna väljer pedagogerna utifrån barnens intressen och behov. 

• Uppmärksamma barnen på teknikens olika arbetsområden.

 

 

Förskola och hem

 

Syfte: Föräldrarna ska få mer inblick och delaktighet i verksamheten. Införandet av samtalsmallar på unikum ger föräldrarna möjlighet att komma mer förberedda till utvecklingssamtalen. 

Mål

 • Föräldrarna är insatta i vad vi på förskolan arbetar med. 

Målkriterier

De visar detta genom att ha en dialog om verksamheten.

Målet når vi genom

 • Dagliga samtal
 • Uppmärksamma och inspirera föräldrarna att ta del av det som vi lägger ut på unikum.
 • Barnens lärloggar.
 • Harens lärlogg.
 • Samtalsmallar på unikum till utvecklingssamtalen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback