Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matte Safari Åk 2 ht-20

Köpmanholm skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Terminsplanering med utgång i matteboken Safari. Du kommer att få arbeta både inomhus och utomhus, laborativt med olika material, diskutera och räkna samt lösa problem både i grupp och enskilt. I slutet av varje kapitel finns arbetsblad. Där finns färdighetsträning, mattespel och "min utvärdering".Utvärderingen ger dig och lärare kontroll av vad du lärt och kan behöva fortsätta att träna.

    Tidsperiod
   
Ht-20
    Vecka: 35-52 
       

     Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig, pröva att lösa uppgifter på olika sätt och välja mellan olika sätt att lösa uppgifter.  
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur du har löst ett problem och varför du löste problemet så.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematiken hör ihop.

      Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande samt från det historiska perspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

 • Planeringen syftar till att du efter genomgången skolgång kan använda dig av ditt matematiska tänkande för att studera eller i vardagslivet samt att du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga.

 • Du får möjlighet att välja och använda olika hjälpmedel samt arbetssätt utöver gemensamma genomgångar och arbete i Safari.

    Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

    Kapitel 1 - Taluppfattning + likhetstecknet + pengar stopp s. 27

 • hur många 100 är
 • hur tal är uppbyggda
 • mer om tiotal och ental
 • talen upp till 100
 • om talet före och talet och efter
 • att jämföra tal

   Kapitel 2 - Addition och subtraktion + symmetri stopp s.53

 • att lägga till ental, som 42+3
 • att minska med ental, som 45-3
 • att ta hjälp av mönster när du räknar addition, som 4+5=9 och 24+5=29
 • att ta hjälp av mönster när du räknar subtraktion, som 7-3=4 och 5-3=54
 • att lösa textuppgifter med addition eller subtraktion
 • vad symmetri är

  Kapitel 3 - Addition + klockan stopp s. 83

 • att lägga ihop tal som 9+4
 • att räkna 9+ och 8+
 • att räkna 7+, 6+ och 5+
 • att börja med det största talet i addition
 • att lägga ihop tal som 17+4
 • att ta hjälp av mönster när du räknar addition
 • att läsa av klockan

  Kapitel 4 - Subtraktion + längd stopp s.113

 • att räkna ut tal som 13-4
 • att minska från talen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18
 • att räkna ut tal som 21-4
 • att ta hjälp av mönster när du räknar subtraktion
 • att mäta längd
 • vilka tal som är hundrakompisar

  Kapitel 5 - Multiplikation och bråk + mönster och former stopp s. 139

 • att använda multiplikation
 • tvåans tabell
 • om jämna och udda tal
 • om dubbelt så många
 • om hälften så många
 • om en halv, en tredjedel och en fjärdedel
 • om mönster och former

 Hur ska jag visa det? (Bedömning)

  Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • arbeta i Safariboken.
 • räkna i stenciler.
 • delta i genomgångar.
 • delta i övningar och lekar.
 • diskutera och förklara hur du räknar och tänker.

 

     Formativ

 • Självbedömning i matriser i Unikum.
 • Muntlig återkoppling under lektioner och efter diagnoser.

     Summativ

 • Safariboken och stenciler.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Safari.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matris Mattesafari 2A
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 1
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 2
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 3
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 4
Matte Safari Åk 2 HT-19 Kapitel 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter