Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Skapande verksamhet

Västra Förskolan Paletten, Rättvik · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Skapande verksamhet på Palettens förskola, Grön. Att uppleva, utforska, undersöka och skapa med sina sinnen. Att prova och lära sig att använda olika skapandematerial och tekniker. Kreativitet och fantasi och ett lustfyllt lärande!

Nuläge

I vår ateljé vill vi erbjuda barnen skapande verksamhet med olika material och tekniker. Den skapande verksamheten har en röd tråd kopplat till de teman och de projekt som vi arbetar med på förskolan. Vid uppstart och med ny barngrupp lär sig barnen att bekanta sig med ateljén, olika material och tekniker tillsammans med en pedagog.

Mål

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, så väl digitala som andra. På sitt sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan att främja barnets utveckling och lärande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, musik och dans.
  • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka och ifrågasätta och samtala om dessa.

Syfte

I den skapande verksamheten vill vi att barnen ska få uttrycka sig genom olika material och tekniker. De ska få lära sig grundläggande kunskaper i färg och form, att blanda olika färger och nyanser, att få prova och utveckla olika sätt att skapa på. 

Målet är inte att uppnå ett färdigt resultat, utan att vara i en skapande process där barnen får "hålla på". Målet är också att samarbeta och skapa tillsammans, där lärande sker i en grupprocess. Barn lär sig också i ett sammanhang, där den skapande verksamheten både är ett självändamål men också ett arbetssätt att nå andra mål.

I den skapande verksamheten ges också många möjligheter att uttrycka sina tankar, känslor och samtala tillsammans med andra. Att reflektera och funderar över sin egen lärandeprocess.

Att skapa är en uttrycksform som vi vill ska få stor plats på förskolan Paletten. Vi jobbar också med projekt inom temat t ex vattenprojekt, natur och teknik, Sopsamlarmonstren mf.

 

Genomförande 

Den skapande verksamheten har en röd tråd och vara kopplad till de teman som vi jobbar med. 

Vi arbetar i vår ateljé i uppdelade grupper för att alla barn ska få möjlighet att skapa, och att det ska få ta den tid det tar för varje enskilt barn. Vi vill att barnens tankar och idéer ska vara grunden för vårt arbete och det är genom barnens samtal och reflektioner som vi får ledtrådar om hur vi ska gå vidare och vad vi ska fortsätta jobba med. Vi har också valt att koppla samman den skapande verksamheten med NTA - Naturvetenskap och Teknik för alla, så att vi får in Natur och teknik även här. 

Frågor att undersöka i Ateljén

Vilka tekniker och material använder vi oss av?
Hur kan vi ta in naturen och NTA i ateljén?
Hur kan vi göra för att få fram olika nyanser av färg?

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto (ipad), film, barnens verk och med anteckningar, barnens kommentarer. 

Utvärdering

Vi reflekterar tillsammans efter avslutad aktivitet, vad fungerade bra och vad behöver vi utveckla. Vi pratar också kring hur vi ska gå vidare och ta nästa steg. Vad har barnen visat intresse för och vad är det som de behöver utveckla. 

Ansvar

Nina har det övergripande ansvaret för den skapande verksamheten, men också för ateljén och att se till att material finns. Nina och Jenny ansvarar tillsammans för vad det är vi ska arbeta med, planera och genomföra aktiviteterna för Smaragderna. 

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter