Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Valet 2018 - åk 4

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Politik, demokrati och allt däremellan.

Under början av Ht-18 ska vi gå igenom grundläggande begrepp för att lära oss om beslutsfattande och politiska idéer, om demokratins grunder och samhällets uppbyggnad. 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap år 5 Pettermodellen
Svenska kunskapskrav år 4-6 Petter-modellen
Uppgifter
Träna begrepp
Argumenterande text
Parti-plansch

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback