Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Bedömningsmatris/LPP i ämnet Idrott och Hälsa, årskurs 4-6

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Idrott och Hälsa år 4-6

Kursplanen och dess syfte:

Vad står i kursplanen? Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under hela läsåret. Vi kommer att titta på hur väl du genomför de uppgifter som vi kommer att arbeta med. Vissa områden kommer att avslutas mer konkret som tex. orientering, rörelse till musik, simning samt nödsituationer vid vatten medan andra moment är aktuella under hela läsåret. Det kan handla om moment som förståelse för vikten av fysiska aktiviteter kopplat till den egna fysiska och psykiska hälsan samt förmågan till olika sammansatta rörelser.

Arbetssätt - Rörelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor, allt från enkla motoriska grundformer till mer sammansatta rörelser, från enkla rörelselekar till mer komplexa spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter. Fokus ligger på görandet mot att också utveckla och förstå det man gör. Vi kommer att spela olika bollspel, bollekar, ha redskapsgymnastik och rörelselekar, simma samt träna på takt och rytm till musik.

Centralt innehåll:

Arbetssätt Hälsa och livsstil

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan. Eleverna kommer att planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna tar också ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil samt utvecklar sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Uppgifterna kommer att vara fysiska, muntliga och även skriftliga. Vi kommer bland annat att träna kondition och styrka.

Centralt innehåll:

Arbetssätt Friluftsliv och utevistelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. Vi kommer att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Vi kommer även prata om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Vi kommer att orientera i olika former, åka skridskor, skidor samt konditionsträna m.m.

Centralt innehåll:


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris- Rörelse
Bedömningsmatris - Hälsa och livsstil
Bedömningsmatris - Friluftsliv och utevistelse
Uppgifter
hgfkjghdgjdl

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback