Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Funktioner och algebra åk 9

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

I matematiken beskriver man samband mellan olika variabler med hjälp av funktioner. Funktioner kan vara i form av en formel eller en graf i ett diagram.

Ord att lära sig:

funktion, variabel, graf, tabell, formel, proportionell, linjär funktion, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

När du arbetat med kapitlet ska du kunna:

  • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
  • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
  • Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
  • Använda räta linjens ekvation

    

Så här arbetar vi:

 • Vi kommer att ha genomgångar
 • Vi arbetar tillsammans på tavlan
 • Vi löser problem i grupp och för matematiska resonemang samt redovisar dessa för varandra
 • Vi arbetar i boken och med andra uppgifter.
 • Vi jobbar med matematisk begrepp

Tidsplanen

 • Vi arbetar med kapitlet under veckorna 41-45 och avslutar med ett skriftligt kunskapstest.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under avsnittet samt vid ett skriftligt kunskapstest i slutet av kapitlet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback