Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

2

Diamantjakten

Iggesunds skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 11 september 2023

Vi läser, samtalar om och arbetar med stavning och grammatik i Diamantjakten. Eleverna har kopior ur läseboken med sig hem som läsläxa.

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Läsa
läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- stava vanligt förekommande ord
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt.
- använda tankekarta som planering för ditt skrivande

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att följa Diamantjaktens arbetsgång.

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Högläsning i liten grupp och  enskilt. 
Visa att du har läsförståelse genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i grupp eller enskilt. 
Skriva berättelser där vissa saker som röd tråd, skiljetecken ska finnas med. 
Kunna samtala om en given text. Och på uppmaning återge innehållet. 


Dokumentation enligt Hudiksvalls kommuns kartläggningsplan:

Skolverkets bedömarstöd i läs- och skrivutveckling LÄSA(enskilt)/SKRIVA. November och maj.

Vilken bild är rätt? April.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen
Diamantjakten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback