Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Manetens pedagogiska planering för språk

Kastellegården förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 29 januari 2019

Barnen skall ha möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för språk genom olika uttrycksformer och olika situationer/aktiviteter. Såsom i; lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, samlingar, utflykter, utomhusaktiviteter med mera.Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövra kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

Vi pedagoger har sett att barn inne på Maneten visar intresse för språk och därför skall verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Barnen har möjlighet att utforska språk i olika sammanhang, både i planerade aktiviteter och i den fria leken.
 • Pedagogerna formar arbetet med språket så att det utgår ifrån barnens intressen. 
 • Pedagogerna använder ett medvetet språkbruk för att bidra till att barnen utvecklat ett nyanserat talspråk och ett större ordförråd.
 • Verksamhetens miljö erbjuder möjligheten för barnen att kunna ta egna initiativ kring sitt intresse, material finns tillgängligt på barnens nivå.
 • Pedagogerna för dagligen samtal med barnen samt uppmuntrar barnen till att berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra.
 • Pedagogerna samtalar med barnen om skriftspråket och uppmuntrar samt utmanar dem i sitt intresse att skriva.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 • Vi har magnetbokstäver tillgängliga i verksamheten.
 • vi har gjort en skrivhörna där vi samlar material tillgängligt för barnen.
 • vi har stora och små bokstäverna med pilar som beskriver hur man gör bokstäverna, laminerade och upphängda på väggen.
 • Vi använder utklippta bokstäver på ljudbordet.
 • Vi har alfabetet på någon vägg i verksamheten och vi har även laminerade alfabet tillgängligt för barnen.
 • Vi kommer använda oss av appar på ipaden där språk är i fokus.
 • Pedagogerna kommer tillsammans med barnen läsa böcker, rim och ramsor, sätta samman ord, långa ord, korta ord, namnbilder, ordlekar 
 • Vi för dagligen samtal med barnen och utmanar dem till att förklara och argumentera. Vi kommunicerar genom att ställa frågor och följdfrågor samt är närvarande i samtalen.
 • Vi är lyhörda när vi i leken kan tillföra ett språkligt moment som till exempel att ta fram bokstäver.
 • Vi är lyhörda och uppmärksamma hur vi i olika sammanhang kan ta vara på barnens intresse för språket. 
 • Vi pedagoger är med och för samtal/gör aktiviteter med barnen för att visa på bokstävers kommunikativa funktion. Detta gör vi när vi läser och skriver, drar namnlappar vid samlingen för att känna igen kompisarnas ordbilder.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering
 • Vi använder oss av intervjuer, samtal, lekar och vardagssituationer där vi hör hur barnen använder språket.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i lärloggen
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter