Skolbanken Logo
Skolbanken

Träd

Vigelsjögårds förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Barnen möter mångfalden av träd. Vi utforskar vad träden kan lära oss.

Vid uppstart av terminen har avdelningen gått på tur ivårt närområde, vi har observerat vad som intresserat vår grupp. Alla barnen fann ett intresse för träden och vi startar upp med ett arbete utifrån träden och ser vad det leder oss till för lärande.

 

Syfte

 

Vi vill att barnen ska med hjälp av mötet med olika träd i naturen kunna utforska matematik i olika former, naturvetenskap, språket, de hundra språken, lära sig förståelse för alla människors lika värde, lära sig att värna om sin närmiljö och det levande som finns omkring oss. Samt öva på sin motorik.

 

Mål

Barnen lärs sig grunderna i hur man använder sig av olika sätt att mäta ute i naturen och med sina egna kroppar

se läroplansmålen nedan.

Metod

 

 • vi utforskar trädens omkrets med hjälp av att mäta med våra händer, armar runt om tillsammans, genom ett hopprep
 • vi upptäcker smalt, tjockt, mängd och längd
 • vi samarbetar genom att mäta med många armar och många kroppsländer
 • vi finner pinnar som är lika långa som barnen
 • vi målar av våra händer och sätter upp på en målad ek, som löv
 • vi leker alla ekorrar byter bo, motorik, lägesuppfattning, samarbete och gemenskap
 • vi läser och reflekterar tillsammans i trädboken
 • vi upptäcker fysikaliska fenomen genom att samla olika material från träd, bark, löv, kottar, kvistar, flyta sortera långa och korta material etc.
 • vi erbjuder barnen olika skapande, klippa, klistra, måla av träd ute med kolkritor, måla i färg 
 • vi upptäcker fysikaliska fenomen med ekollonen, så som sjunka och flyta, friktion på vårt lutande plan.
 • Vi kommer att visa på hur man hanterar materialet på avdelningen och öva på att ta ansvar över det som barnen företar sig, tvätta pensel efter sig, plocka fram och sortera tillbaka.
 • vi sjunger jag leker träd
 • vi övar på att reflektera genom att barnen får titta på de bilder som vi tagit i aktiviterna och böcker.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom bilder ch texter. Lägger upp lärloggar på unikum.

 

 

Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback