Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Uppdrag matte 3a

Skyttorps skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 9 oktober 2018

Matematik är roligt och spännande! Vi jobbar tillsammans och kommer med lösningar. Tränar på att lyssna och ta till oss olika förslag på hur man kan lösa uppgifter genom varandras kunskaper. Enskilt jobbar vi vidare för att se nya lösningar och fördjupa våra kunskaper.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Våra mål

Vi ska kunna:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik och fundera kring de strategier vi väljer.

-välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.....

inom följande områden:

TAL
* talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental.
* avrunda till närmaste tiotal och hundratal.
* överslagsräkna.
* se talmönster.

GEOMETRI
* räkna ut omkrets.
* förstå skala  för att förstora och förminska.
* namnet på och bygga upp tredimensionella figurer.

RÄKNESÄTTEN
* omgruppering med tiotalsövergång.
* räkna med hjälp av uppställning.
* multiplikationstabellerna upp till 10 ( utom svåra hörnet )
division.
* använda miniräknaren

MÄTNING
* mäta och omvandla med längdenheterna 1m, 1dm och 1mm
* mäta och omvandla med viktenheterna 1kg, 1hg och 1g
* digitaltid ( hel, halv, kvart i och kvart över )
* avläsa en termometer

STATISTIK
* avläsa och tolka enkla resultat- och tidtabeller.
* avläsa och tolka enkla cirkeldiagram.
* göra en mindre undersökning med tabell och diagram.  

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga:
-att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och hur du funderar kring de strategier du väljer.
-att välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
-att använda matematiska uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. ..


 Jag bedömer dina kunskaper genom att:

* lyssna på dig när du samtalar och deltar i i olika aktiviteter
* titta på dina arbeten, diagnoser m.m.
* titta på hur du löser olika uppgifter när du arbetar praktiskt

*jag fyller i matrisen nedan efter att vi avslutat ett arbetsområde.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bl.a. att:
* följa mattedetektiverna och lösa uppgifterna vi får.
* prata mycket matte både i par och grupp där vi tränar på att sätta ord på våra tankar kring matten.
* arbeta med olika uppgifter både enskilt och tillsammans.
* träna och befästa det vi lär oss genom att spela spel, träna på datorn m.m.
* arbeta praktiskt för att det vi lär oss ska bli så tydligt som möjligt.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Mattedetektiverna åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback