Skolbanken Logo
Skolbanken

Artisterna Värdegrundsmål ht-18

Floraparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 17 oktober 2018

Värdegrundsmålet

Mål:
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning" (Lpfö 98, rev.2010).

 
Uppnåendekriterier för strävansmålet:
Vi vill att barnen ska ta initiativ till att hjälpa andra och själva kunna be om hjälp. Även att se kompisarnas behov, exempelvis om en kompis är ledsen och behöver tröst eller att de exempelvis ser att en kompis behöver hjälp med att klä på sig.


Frågeställning utifrån strävansmålet:
Hur tar barnen hjälp av varandra?


Nuläge:
september 2018

Vi kan se att barnen till viss del hjälper varandra. De hjälper också gärna de vuxna vid förfrågan. När barnen behöver hjälp söker de alltid upp en vuxen. Ibland vill de inte ha hjälp av vem som helst, utan en specifik kompis. Vi kan se att de gärna hjälper barnen på grannavdelningen där det är yngre barn.


Metoder för att nå målet:
Vi kommer att uppmuntra barnen att ta hjälp av varandra. Att hitta barnens kompetenser och lyfta dem för varandra. Detta kommer involveras i vårt projekt med fiskar. Barnen får lära utav varandra. Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och forska vidare utifrån barnens funderingar samt stärka deras självbild. Vi arbetar i mindre grupper under vårt projekt och på så sätt kunna se varje individuellt barns behov och kompetenser. 


Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken:
Variation - Att ge och ta, be om hjälp och hjälpa andra. Hur känns det när vi inte får hjälp? Genom sagor, teater och vardagliga samtal kan vi prata om detta med barnen. 

Inramning - Detta är något som genomsyrar hela dagen på förskolan, både i vårt projekt med fiskar, i sagor/berättelser samt i samtal med barnen i stunder där de behöver hjälp eller vill hjälpa andra. 

Samordning av perspektiv - Genom samtal och reflektioner med barnen tar vi tillvara och synliggör barnens kompetenser, de blir även synliga för varandra. 

Från lokalt till expansivt språk - Vi kommer att använda oss av ett expansivt språk för att utöka barnens ordförråd. Vi kopplar ihop undervisningstillfällena med vardag och tvärtom. 

Barn behöver stöttas och utmanas - Vi kommer att utmana barnen genom samtal och ställa utmanade frågor. Vi kommer även att uppmuntra dem till att hjälpa andra och tillvarata både sina egna kunskaper samt sina egna kunskaper.

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? -  Vi kommer att följa barnens kunnande genom lärloggar och dokumentation.

Mönster görs synliga - Samtal kring om hur det känns när vi inte hjälps åt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback