Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Matematik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Balansera och väga

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

I det här temat kommer du att få lära dig om balans och vikt. Genom att arbeta praktiskt kommer du själv att få utforska begrepp som jämvikt, balans, tyngre än och lättare än.

1. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

2. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

3. Arbetssätt

Du kommer att få utföra experiment med hjälp av bland annat en balansbräda och en balansvåg. Arbetet utförs praktiskt och dokumenteras sedan genom bild eller text. Du kommer att få göra förutsägelser. I flera av uppdragen kommer du att få samarbeta med en eller flera kamrater. Genom att testa själva ska ni sedan se om er förutsägelse stämde med resultatet eller ej och vad det berodde på.

Diskussioner och samtal är en viktig del av NO-undervisningen.

Vi kommer att utföra olika experiment för att pröva begreppet jämvikt och för att jämföra olika vikter. Vi kommer, skriftligt och med bilder att dokumentera förutsägelser och resultat. Vi kommer att diskutera resultaten i klassen och sammanfatta vad vi kommer fram till. Vi kommer att pröva olika sorters vågar.

Temat har som syfte att visa  sambandet mellan jämvikt och balans.

4. Bedömning

När arbetsområdet är klart ska eleven

- kunna använda olika begrepp  t e x jämvikt, stödpunkt och balans 

- kunna samtala kring uppdragen i temat (förutsägelser och resultat)

- kunna genomföra olika undersökningar och jämföra resultaten

5. Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback