Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik, åk 3, ht18

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 13 oktober 2018

Undervisningen i matematik utgår från en gemensam bas, matematikboken Favorit matematik 3. För att möta varje elev var den befinner sig kommer uppgifter individualiseras. Eleverna kommer arbeta självständigt, i par samt mindre grupper. Ibland kommer vi ha "matematikverkstad" där eleverna får arbeta laborativt genom att till exempel spela spel eller ha utematte, för att befästa kunskaper.

Syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla kunskaper om...

 • formulera och lösa matematiska problem
 • välja lämpliga matematiska metoder och strategier för att lösa matematiska problem
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer
 • samtala om, argumentera och redogöra för valda strategier och lösningar

Vad?

Vi kommer arbeta med...

 • Problemlösning och räknehändelser
 • Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier
 • talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal
 • mindre än <, större än >, lika mycket =
 • Dubbelt och hälften
 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling
 • Multiplikationstabellerna 0-10
 • Division och sambandet mellan division och multiplikation
 • Kommutativa lagen t ex. 2 ∙ 5 = 5 ∙2
 • Sambandet mellan addition och multiplikation t ex. 5+5+5 = 5 ∙3

Hur?

Undervisningen kommer bestå av...

 • arbete med arbetsboken
 • laborativt material
 • genomgångar
 • digitala verktyg, t ex. iPad
 • par- och grupparbete
 • matematiska diskussioner
 • problemlösning i grupp, par och enskilt
 • spel
 • utematte

 

Bedömning

Bedömningen sker under arbetets gång. Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • använda matematiska begrepp
 • föra matematiska resonemang
 • välja räknesätt
 • lösa enkla problem
 • använda och förstå naturliga tal
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • använda matematiska symboler

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback