Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Avdelningsmål Vitsippan HT-18

Kurveröd, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2018

 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Vi har en barngrupp på 10 barn där halva gruppen är nya barn. Vi stävar efter att få en trygg barngrupp där barnen känner sig trygga med varandra och oss pedagoger. Vi arbetar för att få in bra rutiner för att på så sätt skapa en harmonisk barngrupp där barnen kan utvecklas både i grupp och som enskild individ.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

•  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Lpfö98 rev16)

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

• hjälpa varandra i olika situationer och tar hänsyn till varandra

• upptäcka och reflektera över vardagliga situationer 

• kunna delta i verksamhetens aktiviteter

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

• vi pedagoger vägleder barnen och agerar bra förebilder för dem

• vi är tydliga i vad vi gör och förklarar varför vi gör som vi gör 

• vi låter barnen utföra vardagliga uppgifter självständigt på sin egen nivå

• vi skapar en stimulerande lärmiljö i barnens nivå och strävar efter att var sak har sin plats

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 Vi har en barngrupp som är i olika utvecklingsfaser där de yngre barnen lär mycket av de äldre barnen när det gäller språkutvecklingen. Vi ser att barnen försöker använda sig oftare av kommunikation via språket när de vill berätta något för oss pedagoger men även mellan varandra när en konflikt uppstått. 

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och     skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. (Lpfö98 rev16)

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

• utföra enkla uppgifter självständigt

• kommunicera med hjälp av språk, kroppsspråk, bilder och tecken som stöd.

• känna sig trygg i att ta plats i gruppen samt att våga delta i aktiviteter. 

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

• vi utgår ifrån barngruppens intresse för att skapa en lustfylld och lärorik lärmiljö inomhus.

• försöker i den mån det går att dela på barngruppen, så att alla barn ska våga ta plats och varje barns behov ska tillgodoses.

• använda oss med hjälp av tecken som stöd för att främja barnens språkinlärning.

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte

 Vårat syfte är att varje barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, så de även ges möjlighet till att kunna påverka sin dag.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar.

• själva på olika sätt utvecklas så de kan ge uttryck för sina intressen och behov. (Lpfö98 rev16)

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

• ge uttryck för sina intressen och behov så att de kan få inflytande över sin dag.

• utefter sin utveckling får ta ansvar sina egna handlingar.

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

• vara lyhörda pedagoger och närvarande i barngruppen och att se det enskilda barnet.

• dela på barngruppen så att de blir en mindre grupp samt åldersanpassat.

• ta tillvara på barnens intressen och behov när vi planerar lärmiljön.

 

FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte

Vårat syfte är att ha en nära och öppen relation med vårdnadshavare för att på så sett skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas på ett mångsidigt sätt.

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att

• ge en tillitsfull relation mellan vårdnadshavare och personal för att skapa ett tryggt förtroende

• ha fortlöpande samtal för att skapa rätt förutsättning för barnets fortsatta utveckling. (Lpfö98 rev16)

 

Målkriterier

Uppnås genom att 

• ha kontinuerliga samtal med mellan personal och hem.

• få en bra relation med vårdnadshavare och ha en öppen dialog så att det skapas en tillit.

 

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

• vara tydliga i våra läroplansmål så att vi tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för att barn och vårdnadshavare känner delaktighet och kan få inflytande i verksamheten.

• ha kontinuerliga samtal för att främja barnets trivsel, utveckling och deras fortsatta lärande. 

• ha en öppen relation till vårdnadshavare och hålla oss informerade om barnens personliga omständigheter med respekt för barnens integritet. (Lpfö98rev16)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter